Filter
Laster...
Havområde Norskehavet
Tema Menneskelig aktivitet
Type indikator Påvirkning
Om indikatoren

Indikatoren fiskedødelighet sier noe om i hvor stor grad de kommersielle fiskebestandene i Norskehavet påvirkes av fiskeriene. Den gir viktig informasjon for fiskeriforvaltningen.

Denne indikatoren er basert på avvik i beregnet, faktisk årlig fiskedødelighet for hver art, trukket fra den gitte absolutt øvre grenseverdien for fiskedødelighet (Fpa), anbefalt av fiskerieksperter ved Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Om Fpa ikke er gitt, så benyttes føre-var grenseverdien Fmsy.

Fiskedødeligheten blir brukt som styringsverktøy for å regulere fiskepresset på de kommersielle bestandene, sammen med estimater for bestandsstørrelse og rekruttering til bestandene.

Indikatoren omfatter fiskedødelighet for sild, makrell, kolmule og sei. Grenseverdier for fiskedødelighet beregnes for de fleste kommersielle fiskebestander i Norskehavet, men for mindre viktige fiskeriarter blir det ikke gjort, og disse er derfor ikke tatt med i denne indikatoren.

Havforskningsinstituttet samler inn data fra norsk økonomisk sone for å bidra til å beregne bestandsutvikling og rekruttering hos blant annet sild, makrell, kolmule, sei og snabeluer, kveite, lange og brosme. Datainnsamlingen skjer blant annet på årlige tokt som er internasjonalt koordinert gjennom ICES.

Alle deltakerland samles med sine fiskeridata og leverer en samlet vurdering av bestandsutvikling og fiskedødelighet, som grunnlag for de internasjonale kvoterådene fra ICES. ICES gir deretter gir kvoteråd til landene basert på fiskedødelighet og analyser av størrelsen på totalbestand, gytebestand og årsklassestyrke for alle kommersielle fiskebestander.

Bestandene i forvaltes i felleskap av etter råd fra ICES gjennom avtaler mellom Norge og andre land.

Innsamlingsmetoder og arbeidsgrupper under ICES som beregner fiskedødelighet
Fiskebestand  Tokt  Metode ICES-arbeidsgruppe 
Norsk vårgytende sild (voksen) Internasjonale trål- og akustiske tokt Ekkolodd, pelagisk trål WGWIDE
Makrell Internasjonale trål- og akustiske tokt Ekkolodd, pelagisk trål WGWIDE
Kolmule Internasjonale trål- og akustiske tokt Ekkolodd, pelagisk trål WGWIDE
Nordøstarktisk sei Bunntrålundersøkelse  Bunntrål AFWG

Begreper

Blim = Kritisk gytebestandsnivå

Bpa = Føre-var-gytebestandsnivå

Flim = Kritisk fiskedødelighetsnivå

Fpa = Føre-var-fiskedødelighetsnivå

Fmp = Fiskedødelighet i høstingsregelen

FMSY = Fiskedødelighet i forhold til maksimalt bærekraftig langtidsutbytte

F = Fiskedødelighet

Z = Totaldødelighet

M = Naturlig dødelighet

Evaluering

En gytebestand som er beregnet til et nivå som med høy sannsynlighet vil gi god rekruttering, har god reproduksjonsevne (gytebestanden er over Bpa). En god rekruttering forutsetter at miljømessige faktorer som påvirker overlevelsen av yngel er gunstige.

Når gytebestandsnivået er beregnet til et nivå som med økende sannsynlighet gir redusert rekruttering, har bestanden risiko for redusert reproduksjonsevne (gytebestanden er under Bpa, men over Blim). Dette forutsetter igjen at de miljømessige faktorene er gunstige for rekruttering. Dersom gytebestanden er beregnet til et nivå som med svært høy sannsynlighet gir dårlig rekruttering uansett miljøforhold, sier vi at bestanden har sviktende reproduksjonsevne (gytebestanden er under Blim).

Fiskedødelighet henger sammen med høstingsgraden. Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være under føre-var-nivået (Fpa), sier vi at bestanden høstes bærekraftig. Om fiskedødeligheten er beregnet til å være over føre-var-nivået (Fpa), men under det som ICES har definert som grenseverdien for bærekraftighet (Flim), er det risiko for at bestanden ikke høstes bærekraftig. Det er da økt sjanse for at fiskedødeligheten har et nivå som vil bringe bestanden under føre-var-grensen (Bpa). Dersom fiskedødeligheten er beregnet til å være over grenseverdien for bærekraftighet (Flim), sier vi at bestanden høstes ikke bærekraftig.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Norskehavet
Kvalitet og usikkerhet

Overvåkingen er ikke sertifisert, men metodene som benyttes er kvalitetssikrede, og i stor grad samkjørt mellom Norge og andre ICES-nasjoner. Dataene samles inn i flere sammenhenger. Dataene for det kommersielle fisket skaffes gjennom data fra fiskeriene og fiskeristatistikken til Fiskeridirektoratet.

Indikatoren gjelder bare fiskedødelighet for norsk vårgytende sild, makrell, nordøstatlantisk sei og kolmule i forvaltningsplanområdet for Norskehavet.

Referansenivå

Bestandene forvaltes hovedsakelig etter avtalte forvaltningsplaner, som blant annet består av en høstingsregel. Høstingsregelen definerer hvordan fiskedødeligheten skal reduseres når størrelsen på gytebestanden faller under et visst nivå.

For å sikre bærekraftige fiskerier har det blitt satt en kritisk grenseverdi for fiskedødelighet for mange fiskebestander (Flim/Fpa). De siste årene har imidlertid den fiskedødeligheten som forventes å gi maksimalt langtidsutbytte for fiskeriene (Fmsy) blitt styrende når Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gir landene råd om hvor store fiskekvotene bør være. Indikatoren er likevel basert på avviket som faktisk beregnet fiskedødelighet (F) har fra anbefalt Fpa.

Avvik mellom beregnet, faktisk fiskedødelighet for de aktuelle artene og kritisk fiskedødelighetsnivå (Fpa) anbefalt av ICES, blir beregnet med 95% usikkerhet, noe som ikke blir angitt her. For noen arter anbefales føre-var verdien Fmsy. Denne benyttes i avviksberegningen når Fpa ikke er gitt.

Grenseverdier for fiskedødelighet
Fiskeslag Grenseverdi for høyest akseptable fiskedødelighet (Flim, eller Fpa hvis ikke Flim er definert) Sist endret
Norsk vårgytende sild (5-14 år) Fpa= 0,182 2013
Makrell (4-8 år) Fpa= 0,35 2017
Kolmule (2-4 år) Fmsy= 0,32 2016
Nordøstarktisk sei (4-7 år) Fpa= 0,32 2013
Snabeluer  Ikke definert 2014
Vanlig uer Ikke definert Ikke gjennomført
Blåkveite Ikke definert Ikke gjennomført
Lange Ikke definert Ikke gjennomført
Brosme Ikke definert Ikke gjennomført
Tiltaksgrense

Bestandene som inngår i denne indikatoren forvaltes hovedsakelig etter forvaltningsplaner. Høstingsregelen definerer hvordan fiskedødeligheten skal reduseres når størrelsen på gytebestanden faller under et visst nivå.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Gro I. van der Meeren, Havforskningsinstituttet, GroM@hi.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Gro I. van der Meeren, GroM@hi.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til ICES