Transport av atlanterhavsvann inn i Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Styrken av det innstrømmende atlanterhavsvannet påvirker sjøtemperaturen og tilførsel av næringssalter, larver og plankton inn i Norskehavet. Innstrømmingen påvirkes først og fremst av vindfeltene i Norskehavet og det nordlige Atlanterhavet.

Innstrømming av atlanterhavsvann inn i Norskehavet

Atlanterhavsvann strømmer fra det nordlige Atlanterhavet over Skottland-Grønlandryggen, blant annet gjennom Færøyrenna, og inn i Norskehavet langs kontinentalskråningen (Eggakanten). Langs kontinentalskråningen strømmer det inn omtrent fire millioner tonn atlanterhavsvann per sekund.

Målinger av innstrømmingen gjøres i Svinøysnittet, sørøst i Norskehavet. Endringer i innstrømmingen vil ikke bare ha betydning for det marine miljøet i Norskehavet, men også i andre tilstøtende havområder som for eksempel Barentshavet.

Status og trend for innstrømmingen

Innstrømmingen av atlanterhavsvann inn i Norskehavet avhenger i stor grad av vindforholdene. Siden disse er svært varierende, vil også innstrømmingen variere mye mellom årstidene, og fra år til år.

Det er sterkere sørvestlige vinder, og dermed større innstrømming, om vinteren enn om sommeren. Vi ser imidlertid ingen tydelige langtidstrender i innstrømmingen verken om vinteren (januar-mars) eller sommeren (juli-september).

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Etter en økning i innstrømmingen av atlanterhavsvann om vinteren fra 2001 til 2006 sank den fram til og med 2010. Vinteren 2011 økte den kraftig igjen, men sank igjen de neste årene og har vært under middelverdien for vinteren de fem siste årene. Vinteren 2017 strømmet det inn 0,2 millioner tonn mindre vann per sekund enn middelverdien.

Innstrømmingen om sommeren hadde også en nedadgående trend fra 2005 til 2009, men økte i 2010, for deretter å falle igjen i 2011. Etter en ny økning i 2012 falt sommerinnstrømmingen de to neste årene, men økte igjen de to siste årene. I 2016 strømmet det inn 0,5 millioner tonn mer vann per sekund enn middelverdien i Norskehavet.

Årsaker til trendene

Innstrømming av atlanterhavsvann inn i Norskehavet påvirkes først og fremst av vindfeltene i Norskehavet og det nordlige Atlanterhavet.

Hva er konsekvensene?

Innstrømmingen av atlanterhavsvann inn i Norskehavet viser normale verdier og variasjoner. Det betyr at innstrømmingen av varme, næringssalter og plankton inn i Norskehavet er innenfor det normale, - så lenge det innstrømmende vannet har samme temperatur og mengde næringssalt og plankton som tidligere.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: