Filter
Laster...
Havområde Norskehavet
Tema Havklima
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren skal gi informasjon om hvordan pH og karbonsystemet i Norskehavet endrer seg som følge av økt CO2-innhold i atmosfæren og i havet.

Overvåkingen i Norskehavet inngår i Miljødirektoratets Havforsuringsprogram, og består av flere ulike undersøkelser. Graden av havforsuring undersøkes langs "Svinøysnittet" og "Gimsøysnitttet". Snittene starter ved Svinøy ved Stadt og Gimsøy i Lofoten, og strekker seg nordvestover og ut i havet. Langs snittene samles vannprøver inn fra ulike dyp i vannsøylen på Havforskningsinstituttets årlige tokt. I 2015 startet Havforskningsinstituttet månedlige innsamlinger av vannprøver fra ulike dyp på en fast målestasjon ved Skrova i Lofoten.

Ved stasjon M i Norskehavet måles pH og CO2 kontinuerlig i havoverflaten og blandingsdypet (15o M). I tillegg tas det vannprøver fra flere dyp med jevne mellomrom. Disse målingene gjøres av Uni Research.

For å uttrykke graden av havforsuring måles eller beregnes følgende:

Vannets surhet (pH), måles og beregnes: Havets pH-verdi er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet, som forteller hvor surt eller basisk vannet er.

Trykket av oppløst karbondioksid (pCO2), måles: Noe av CO2-gassen som finnes i atmosfæren vil løse seg i havoverflaten. pCO2 er et mål for trykket av oppløst CO2 i sjøvann.

Total alkalinitet (AT), måles: Total alkalinitet er et mål på mengden basiske ioner i vannet og gir informasjon om vannets motstandskraft mot forsuring.

Total konsentrasjon av uorganisk karbon (CT), måles: Totalt uorganisk karbon er et mål på det totale innholdet av løste uorganisk karbonforbindelser i sjøvann.

Metningsgraden (Ω) av kalsiumkarbonat (CaCO3), beregnes: Graden av metning, eller metningsgraden til kalsiumkarbonat er et mål for oppløseligheten til to former for karbonat (CaCO3) – kalsitt og aragonitt. Når metningsgraden er mindre enn 1, betyr det at karbonatmineralet løses opp.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Norskehavet
Kvalitet og usikkerhet

Fordi det er store naturlige svingninger i pH og karbonsystemet, er det nødvendig med langsiktig overvåking for å få kunnskap om både menneskeskapte effekter og naturlige prosesser.

Oppblomstring av planteplankton om våren kan påvirke surhetsgraden i havet fordi CO2 brukes opp gjennom fotosyntesen. For å studere langsiktige endringer i surhetsgraden, bør derfor vannprøver tas både om vinteren før oppblomstringen starter, og om sommeren etter at oppblomstringen er avsluttet. Da kan forskerne undersøke hvordan de biologiske prosessene påvirker karbonatsystemet.

Referansenivå

For pH-verdier er det ikke mulig å angi en referanseverdi, fordi pH-verdiene avhenger av hele karbonatsystemet og andre faktorer i havet.

For CO2 er det heller ikke foreslått noen referanseverdi, men langsiktige trender for innhold av CO2 i sjøvann sammenlignes med økningen av CO2 i atmosfæren.

Tiltaksgrense
Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet, Miljødirektorartet
Forfattere

Melissa Chierici, Havforskningsinstituttet, Melissa.Chierici@hi.no
Marianne Olsen, Miljødirektoratet Marianne.Olsen@miljodir.no
Gunnar Skotte, Miljødirektoratet, Gunnar.Skotte@miljodir.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

 miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Margaret Mary McBride, margaret.mcbride@hi.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til