Tilførsel av forurensninger fra elver til Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Fiskeoppdrett har bidratt til jevnt stigende tilførsler av fosfor og nitrogen til Norskehavet de to siste tiårene. Hvor mye av dette som når ut til havområdet er ukjent. Tilførslene av kobber viste tendens til stabilisering eller svak tilbakegang fra 2009, men ser nå ut til å være på vei oppover igjen. Tilførslene av bly har hatt en nedadgående trend siden 1990-tallet.

Fakta om forurensning fra land og elver

Eutrofiering

Økt planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter som kommer fra for eksempel avrenning fra landbruket.

Avrenningsområdet til Norskehavet strekker seg fra Stadt (62° N) til havområdene utenfor Lofoten (68°15'N). Tilførsler fra land vil kunne ha betydning for eutrofiutvikling, lysklima og partikkelbelastning i kystsonen, samt også mulighet for akkumulering av tungmetaller i marine organismer.

Status og trend for forurensningen

Overvåking av miljøgifter som følger med elver ut i Norskehavet

  • Tilførsler til norske kystområder av fosfor, nitrogen, kobber og bly er overvåket hvert år siden 1990 gjennom Elvetilførselsprogrammet og Elveovervåkingsprogrammet fra 2017. Dataene hentes fra vassdragsovervåking, modellering og innrapporterte data fra industri, avløpsrenseanlegg og fiskeoppdrett.
  • Elvetilførselsprogrammet (1990-2016) omfattet målinger i 47 norske vassdrag, hvorav 11 ble overvåket månedlig og 36 ble overvåket fire ganger i året.
  • Elveovervåkingsprogrammet (2017- ) inkluderer månedlig overvåking i 20 elver, hvorav 11 av dem er tidligere hovedelver i Elvetilførselsprogrammet.
  • Elveovervåkingsprogrammet administreres av Miljødirektoratet og ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med bl.a. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Figurene nedenfor viser årlige tilførsler til Norskehavet av utvalgte stoffer i perioden 1990-2017. Tilførslene av fosfor, og dels også nitrogen, har økt kraftig i løpet av perioden. Det skyldes hovedsakelig utslipp fra fiskeoppdrett, mens konsentrasjonen av stoffer som fraktes med elvene ut i havet har vært relativt uforandret.

Kobberutslippene fra fiskeoppdrett (fra impregnering av nøtene) viste tendens til stabilisering eller svak tilbakegang fra 2009, men har vært på vei oppover igjen siden 2013.

Elvetilførslene av bly har generelt hatt en nedadgående trend siden overvåkingen startet i 1990.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Årsaker til trendene

Tilførselen av forurensende stoffer kan påvirkes av en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte. Noen av de viktigste er:

  • Fosfor og nitrogen: fiskeoppdrett, kloakk fra husholdninger, avrenning fra jordbruket, langtransporterte luftforurensninger (nitrogen), samt naturlig avrenning fra skog, myr og fjell.
  • Tungmetaller: først og fremst menneskeskapte utslipp til luft, jord og vann.

Hva er konsekvensene?

Fiskeoppdrett har bidratt til jevnt stigende tilførsler av fosfor og nitrogen til Norskehavet siden 1990. Tilførslene av kobber viste tendens til stabilisering eller svak tilbakegang fra 2009, men har vært på vei oppover igjen siden 2013. Tilførslene av bly har hatt en nedadgående trend siden 1990-tallet.

Den jevnt stigende tilførselen av næringssalter vil potensielt kunne øke eutrofibelastningen på kystsonen, og de fortsatt høye tilførslene av kobber vil kunne føre til forhøyede nivåer i marine organismer.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: