Filter
Laster...
Havområde Norskehavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Formålet med indikatoren er å overvåke miljøgiftkonsentrasjonene over tid i en sjøfuglart som er representativ for tilstanden i kystøkosystemene langs norskekysten. Toppskarven er nå tatt inn som overvåkingsart i Miljøprøvebanken.

Organiske miljøgifter er fettløselige, og de overføres fra morfuglen over til egget, hvor de i hovedsak finnes i plommen. Innholdet av miljøgifter i eggene kan derfor sees på som representativt for innholdet i hunnen ved eggleggingstidspunkt.

Eggene samles inn på hekkeplasser hvor Norsk institutt for naturforskning har overvåket  hekkebestandene av toppskarv og andre sjøfuglarter over lang tid. Dette gjør det mulig å relatere de påviste konsentrasjonene av miljøgifter til bestandsutvikling, reproduksjonsparametere og atferd. Sammenlignet med de fleste andre sjøfuglarter legger toppskarven mange egg (3-4), og effekter på reproduksjonen er derfor lettere å måle.

Norsk institutt for luftforskning har hatt ansvaret for de kjemiske analysene i den siste undersøkelsen som er gjennomført. Tidligere analyser har blitt utført ved Veterinærhøgskolen i Oslo. Eggprøver har blitt analysert ca. hvert tiende år. Det er ønskelig med en hyppigere frekvens for å unngå at tilfeldige avvik enkelte år slår ut på måleresultatene.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Norskehavet
Kvalitet og usikkerhet

Indikatoren er rimelig robust. Siden toppskarven er stedegen, kan konsentrasjonene av miljøgifter hevdes å være relativt representative for miljøtilstanden langs ytre deler av norskekysten.

Mangel på lengre tidsserier fra en og samme lokalitet skaper imidlertid en viss usikkerhet. Det er observert variasjoner i miljøgiftnivåer mellom år, som sannsynligvis skyldes endringer i tilgang på næring i havet. Derfor er det viktig å ta prøver så hyppig som mulig for å jevne ut variasjonen.

Miljøgiftkonsentrasjonene er godt over deteksjonsgrensa for dagens analyseapparatur, og forbedrede analyseteknikker har gjort det mulig å oppdage en hel rekke nye miljøgifter.

Referansenivå
Tiltaksgrense
Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NINA
Forfattere

Torgeir Nygård, Norsk institutt for naturforskning, torgeir.nygard@nina.no

Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet, bjoern.einar.groesvik@hi.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Sylvia Frantzen, sylvia.frantzen@hi.no 

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til