Forurensning i reker i Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Nivåene av miljøgifter i reker fra Norskehavet er lave. Også nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Fakta om dypvannsreke

Dypvannsreke (Pandalus borealis) er mest vanlig på mellom 100 og 700 meters dyp. Den finnes også opp til 20 meter og helt ned til 900 meters dyp. Dypvannsreke trives med temperaturer mellom 1 og 6 °C.

Reken lever blant annet av små krepsdyr og mark på sjøbunnen. Høyere opp i de frie vannmassene beiter den på dyreplankton. Reke er den kommersielt viktigste krepsdyrarten i Norge.

Status og trend for miljøgifter i reker

Målinger av forurensning i reker i Norskehavet

Havforskningsinstituttet analyserer nivåene av enkelte miljøgifter i reker fra kystområdene i Norskehavet. Både kokte, pillede reker og kokte, hele reker analyseres. EU og Norge har grenseverdier for mattrygghet for enkelte miljøgifter i muskelkjøtt av reker.

Rekene analyseres for følgende miljøgifter:

  • metaller: herunder kadmium, bly, kvikksølv, arsen
  • organiske miljøgifter: herunder dioksiner og dioksinlignende PCB, PCB, bromerte flammehemmere (PBDE), DDT, HCB, HCH, klordan, toksafen, endosulfan, dieldrin, heptaklor, mirex, PFAS, PAH.

Måling av det radioaktive stoffet cesium-137 i reker i Norskehavet og Vestfjorden er gjort sporadisk fra 1994. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og bearbeide dataene.

I perioden 2012-2017 har nivåene av kadmium, bly og kvikksølv i pillede reker vært langt under EU og Norges grenseverdier for mattrygghet. Grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt gjelder for alle de tre metallene i muskelkjøtt av krepsdyr. Kvikksølvnivået i kystreker fra Norskehavet er noe lavere enn i reker fra både Nordsjøen og Barentshavet. Likevel er kvikksølvnivået over miljøkvalitetsstandarden som er satt for å beskytte de mest sårbare delene av økosystemet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Hele reker har høyere nivåer av kadmium og bly enn pillede reker. Årsaken er at bly og kadmium akkumuleres i de indre organene, som fjernes når rekene pilles. Kvikksølv er derimot høyest i de pillede rekene. Nivåene av kadmium i reker fra Norskehavet er mye lavere enn i reker fra Barentshavet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Arseninnholdet i reker er høyt, men arsen i reker finnes i en ikke-giftig form (arsenobetain) og medfører derfor ikke helsefare. Høyt arseninnhold i reker har vært kjent siden 1920-årene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivåene av organiske miljøgifter er generelt nokså lave i reker. Dette skyldes delvis rekenes lave fettinnhold, som er lavere enn 2,5 g/100 g i pillede reker. Nivåene er høyere i hele enn i pillede reker.

Nivået av organiske miljøgifter i pillede reker som ble analysert i perioden 20122017 var langt under EU og Norges øvre grenseverdier for mattrygghet for dioksiner og dioksinlignende PCB og for PCB6.  Likevel var alle rekeprøvene over miljøkvalitetsstandarden for PCB7, men ikke for dioksiner og dioksinlignende PCB. Av andre klorerte organiske miljøgifter som er målt og der det finnes miljøkvalitetsstandarder, var HCB langt under i alle prøvene. Bare noen få prøver hadde målbart nivå. DDT, representert ved p,p’-DDE, ble funnet i målbare nivåer, men langt under miljøkvalitetsstandarden.  Endosulfan var under målbart nivå i alle prøvene og dermed også langt under miljøkvalitetsstandarden.

Alle rekeprøvene var over miljøkvalitetsstandarden for bromerte flammehemmere, PBDE. Reker fra Norskehavet hadde lave nivåer av PFAS.  Perfluorert oktansulfonat (PFOS) ble målt til 3.98 µg/kg våtvekt eller lavere i hele reker fra 2017. Øvrige målte PFAS var under målbart nivå. Selv om nivået av PFOS i en av rekeprøvene skilte seg ut med relativt høyt nivå, var nivået likevel under miljøkvalitetsstandarden.

Reker hadde stort sett lave nivåer av PAH i perioden 2012-2017. Nivået av sum PAH-4 i hele reker varierte fra 0,05 til 6,35 µg/kg våtvekt. Selv om en enkelt prøve hadde et relativt høyt nivå av PAH, er dette betydelig lavere enn EU og Norges øvre grenseverdi som gjelder røkt sjømat (mattrygghets-grenseverdien for PAH gjelder bare røkt sjømat). Nivået av PAH var også under miljøkvalitetsstandarden.

Status og trend for radioaktiv forurensning i reker

I reker fra Norskehavet og Vestfjorden har nivåene av cesium-137 i perioden 1994 og fram til i dag variert fra under måleinstrumentets deteksjonsgrense til 0,22 Bq/kg våtvekt. Nivåene er generelt lave. I 2014 ble det funnet 0,20 og 0,22 Bq/kg våtvekt i prøver tatt utenfor kysten av Nord-Trøndelag og sør i Nordland. Dette området mottok mye radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken, og vi finner fortsatt noe forhøyede nivåer av cesium-137 på sjøbunnen, i sjøvannet og i marine organismer her.

Nivåene er langt under EUs grenseverdi for mattrygghet som ligger på 600 Bq/kg våtvekt.

Årsaker til status og trender

Reker påvirkes av forurensning som oppstår lokalt eller som føres langveisfra med luft- og havstrømmer. Noen stoffer kan også forekomme naturlig og trenger ikke å skyldes forurensning. Dette gjelder blant annet tungmetaller som for eksempel kadmium.

Innholdet av miljøgifter og radioaktiv forurensning i reker påvirkes av innholdet av forurensende stoffer i det de spiser, som dyreplankton, bunndyr eller dødt organisk materiale.

Nedgangen i radioaktiv i forurensning i reker i Norskehavet skyldes blant annet radioaktiv nedbrytning og mindre utslipp fra kilder som Sellafield i Storbritannia og La Hague i Frankrike.

Hva er konsekvensene?

Det var ingen overskridelser av grenseverdiene for mattrygghet i kystreker fra Norskehavet i perioden 2012-2017. Foreløpig har vi for lite data til å si noe om utviklingstrenden for miljøgifter i reker i Norskehavet. Reker har generelt sett svært lave nivåer av metallene kvikksølv og bly. Kadmiuminnholdet er noe høyere i hele reker enn i pillede, men også disse nivåene er godt under grenseverdien for mattrygghet og lavere enn i reker fra Barentshavet. Nivåene av arsen er høye, men lavere enn i reker fra Barentshavet, og dette dreier seg om den lite giftige kjemiske formen arsenobetain. Reker i Norskehavet har også relativt lave nivåer av organiske miljøgifter, selv om de overskrider miljøkvalitetsstandarden for enkelte av stoffene der miljøkvalitetsstandarden er satt særlig lavt.

Nivåene av radioaktiv forurensning i reker i Norskehavet er i stor grad lavere enn tidligere observert.

Innholdet i reker vil i sin tur påvirke dyr som spiser mye reker, som for eksempel torsk.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: