Filter
Laster...
Havområde Norskehavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver konsentrasjoner av miljøgifter og radioaktive stoffer i filet og lever hos sild og gir informasjon om forurensningsnivå og mattrygghet.

Sild er en fet fisk, og den kan være en god indikator på innholdet av miljøgifter i fet fisk som beiter lavt i næringskjeden.

Målinger av miljøgifter i sildefilet

I perioden 2006-2009 gjennomførte NIFES (nå en del av  Havforskningsinstituttet) en stor kartlegging (basisundersøkelse) av en rekke miljøgifter i norsk vårgytende sild. Filetprøver fra i alt 800 fisk fra 29 ulike posisjoner i Norskehavet ble analysert.

Filetprøvene ble analysert for:

- en lang rekke metaller; inkludert arsen, kadmium, kvikksølv og bly

- organiske miljøgifter, inkludert dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB (PCB6) og bromerte flammehemmere (PBDE)

Som en oppfølging av basisundersøkelsen analyserer nå Havforskningsinstituttet prøver av 25 fisk fra to ulike posisjoner utenfor norskekysten i januar-februar hvert tredje år. Dette er nå gjort i 2011, 2014 og 2017. Prøvene ble analysert for de samme miljøgiftene som i basisundersøkelsen. Før 2006 ble det tatt stikkprøver av sild med ujevne mellomrom, fra 1995 til 2005. Disse ble analysert for metaller og PCB7, dioksiner og dioksinlignende PCB fra 2005, og PBDE fra 2003. Resultatene er publisert på Sjømatdata https://sjomatdata.hi.no

Målinger av miljøgifter i sildelever

Havforskningsinstituttet har ingen etablerte tidsserier for organiske miljøgifter i sildelever fra Norskehavet. I 2011 ble det tatt prøver av 25 sild fra to ulike områder i Norskehavet (totalt 50 prøver).

Leverprøvene ble analysert for::

- organiske miljøgifter: PCB (utrykt som PCB7) og bromerte flammehemmere (PBDE)

- plantevernmidler: DDT (uttrykt som summen av DDE, DDD og DDT), HCB, HCH (inkludert Lindan) og trans-nonaklor (TNC).

Målinger av radioaktive stoffer i sild

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Havforskningsinstituttet samler inn og analyserer prøver av sild fra Norskehavet for radioaktive stoffer. Det analyseres på hel fisk. Det er per i dag ikke faste etablerte tidsserier, men målinger gjøres minimum hvert tredje år.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Norskehavet
Kvalitet og usikkerhet

Basisundersøkelsen gjennomført i 2006-2007 ga et godt grunnlag for videre overvåkning av norsk vårgytende sild. Sildebestanden vandrer i hele Norskehavet i løpet av året, så det er mer relevant å se på årstidsvariasjoner enn på geografiske variasjoner.

Fra og med 2011 gjøres prøvetakingen av NVG-sild i januar-februar, som er den tiden av året da basisundersøkelsen viste at konsentrasjonene av de fettløselige organiske miljøgiftene var høyest. Den stikkprøvebaserte overvåkningen før 2006 ble tatt til ulike tider på året, noe som kan ha bidratt til variasjonene i resultatene.

Havforskningsinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har tatt prøver i ulike deler av Norskehavet. Derfor anses resultatene samlet sett som representative for Norskehavet.

Referansenivå

Naturlig bakgrunnsnivå for naturlig forekommende stoffer.

Naturlig bakgrunnsnivå for stoffer som kun er menneskeskapte (PCB, PBDE, plantevernmidler) vil være null (metodens kvantifiseringsgrense).

Grenseverdier som gjelder for omsetning til humant konsum.

Tiltaksgrense

Økning i nivået av miljøgifter og radioaktive stoffer i et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i det samme området.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Annen etat, Havforskningsinstituttet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Forfattere

Sylvia Frantzen, Havforskningsinstituttet, sfr@hi.no
Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet, stepan@hi.no
Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet, jarle.klungsoyr@hi.no 
Hilde Elise Heldal, Havforskningsinstituttet, hilde.elise.heldal@hi.no
Hilde Kristin Skjerdal , Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Hilde.Kristin.Skjerdal@nrpa.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Sylvia Frantzen, sfr@hi.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM),

European Food Safety Authority (EFSA)