Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Blåskjell langs kysten av Norskehavet er stort sett lite forurenset av miljøgifter. I den grad forskerne ser noen trend for de siste 20 årene, går den nedover.

Fakta om blåskjell

Målinger av miljøgifter i blåskjell

Siden 1992 er det gjort målinger av følgende miljøgifter i blåskjell langs norskekysten:

  • metaller: herunder bly, kadmium, kobber, kvikksølv og den organiske tinnforbindelsen TBT
  • organiske miljøgifter: herunder PCB, DDT, HCB, lindan, PBDE, PAH og dioksiner.

Målingene gjøres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Blåskjell (Mytilus edulis) sitter fast på hardbunn i fjæra, ned til ca. 10 meters dyp. Blåskjell lever av å filtrere vannet for fine næringspartikler og planteplankton.

Arten er utbredt over hele Europa, fra Spania til Arktis. Blåskjell er særkjønnede og formerer seg ved å gyte egg og melke ut i vannet. Ett blåskjell kan gyte 5-10 millioner egg.

Blåskjellets levemåte gjør at det passer godt som indikator på forurensning. Nettopp fordi blåskjell filtrerer vannet vil blåskjellet speile den belastningen av miljøgifter som har vært i vannmassene på et gitt sted i løpet av blåskjellets levetid.

Status og trender for miljøgifter i blåskjell

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har målt miljøgifter i blåskjell fra 1992 til 2017. Kartene under viser kun stasjoner som har blitt undersøkt i 2017 og hvilke nivåer som er funnet siste år. To nærliggende stasjoner innerst i Ranfjorden og to i Bodøområdet er vanskelig å skille fra hverandre på kartene for metallene.

  • Hvite symboler betyr at forurensningene i 2017 er under den antatt provisorisk høy referansekonsentrasjon (PROREF, se Miljødirektorat rapport M-856).
  • Lyse grå og mørke grå symboler betyr at forurensingene er henholdsvis 1-2 ganger og 2-10 ganger PROREF.
  • Grønn sirkel rundt symbolene viser at konsentrasjonen ligger under EUs eller nasjonale miljøkvalitetsstandard, såkalt EQS, dersom det finnes.
  • Rød sirkel rundt symbolene betyr at konsentrasjonen ligger over standarden.
  • Grønn farge på den ytterste sirkelen markerer at nivået er under grenseverdi som gjelder for mattrygghet.
  • Kartene under viser også trender fra 2008 til 2017. Pilene som går opp eller ned indikerer oppadgående eller nedadgående trender. Sirklene indikerer at forskerne ikke ser noen trend. Firkanter indikerer at forskerne ikke har nok data til å gjennomføre analyser av trendene (det krever minst fem år). Dersom en trend kan spores, går den oftest nedover.

Miljøgiftkonsentrasjonene i blåskjell er stort sett lave (mindre enn to ganger PROREF). Unntaket er kvikksølv i Lofoten, bly i Mjelle nord for Bodø og PCB i Ørland i Trøndelag. 

Konsentrasjonene i 2017 lå ved alle tre stasjoner over EQS for PBDE. For kvikksølv lå konsentrasjonene over EQS på en av seks stasjoner. DDT og HCB ble ikke undersøkt i denne regionen i denne perioden. Det finnes ikke EQS for kadmium og bly i biologisk materiale.

To av blåskjellstasjonene ligger inne i en fjord, slik at resultatene herfra ikke er direkte relevante for forholdene i forvaltningsplanområdet. Tre av stasjonene ligger imidlertid nærmere åpent hav; Ørland, Mjelle og et område ved Svolvær lufthavn. På disse stasjonene er nivåene av miljøskadelige stoffer lav, under to ganger PROREF, med unntak av kvikksølv i Svolvær og bly i Mjelle, hvor nivået er to til ti ganger PROREF. I den grad trender kan spores, er de nedadgående.

Nivåene av miljøgifter i blåskjell er innenfor grenseverdiene som gjelder for mattrygghet.

Kvikksølv i blåskjell (2008-2017) Kadmium i blåskjell (2008-2017)
NH_blåskj_kvikksølv_2017.jpg NH_Blåskj_Kadmium 2017.jpg
Bly i blåskjell (2008-2017) PCB i blåskjell (2008-2017)
 NH_Blåskj_bly-2017.jpg NH_Blåskj_PCB.jpg
PBDE i blåskjell (2008-2017)  
 NH_Blåskj_PDBE.jpg  

Kilde: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Årsaker til status og trender

Blåskjell påvirkes av forurensning som har oppstått lokalt eller som føres til Norskehavet med luft- og havstrømmer. Innholdet av miljøgifter i blåskjell påvirkes av miljøgiftnivåene i i små partikler og organismer de filtrerer, i hovedsak planteplankton..

Hva er konsekvensene?

Menneskelig aktivitet kan gi utslipp av miljøgifter til naturen. Miljøgiftene kan ha en toksisk (giftig) effekt på mennesker og dyrelivet i havet. De kan akkumulere i næringskjedene og noen brytes svært sakte ned i miljøet.

Resultatene viser jevnt over lave konsentrasjoner for de fleste miljøgiftene. Der det er tilstrekkelig datagrunnlag til å si noe om trender, ser vi enten ingen endring, eller at konsentrasjonen avtar.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: