Lufttilførsler av miljøgifter til Norskehavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Målinger viser tydelig at lufta på Andøya i Nordland er påvirket av utslipp av miljøgifter i Europa. Miljøgiftene spres nordover med luftstrømmer. Tidvis kan også andre kilder, som avdamping fra smeltende havis, bidra til forurensning av luftmassene over havoverflaten.

Fakta om tilførsler av miljøgifter

Tilførsler av miljøgifter og annen forurensning til Norskehavet skjer via luft- og havstrømmer, utstrømmende vann fra elvemunninger og avrenning fra land. Luft- og havstrømmer står for hovedmengden av tilførslene.

Forurensning som transporteres med luft kan avsettes med nedbør, avleires og lagres i havisen når den fryser til. Når havisen smelter frigjøres noen av de forurensende stoffene igjen ved å lekke ut til vannmassene, mens andre mer flyktige forbindelser kan fordampe tilbake til atmosfæren og transporteres og avsettes på nytt.

Status og trend for miljøgifter i luft

Målinger av luftforurensning på Andøya

En luftmålestasjon ble opprettet på Andøya i Nordland i 2010. Her gjøres det målinger som brukes til å beregne atmosfæriske tilførsler av forurensning til Norskehavet.

Mellom 2010 og 2016 ble følgende miljøgifter målt i lufta på Andøya:

  • PCB
  • HCB
  • HCH
  • DDT
  • bromerte flammehemmere (PBDE)
  • PFAS
  • tungmetaller inkludert kvikksølv

Fra 2017 måles et mindre antall miljøgifter i lufta på Andøya:

  • HCB
  • PFAS
  • tungmetaller inkludert kvikksølv

Overvåkingen utføres som en del av programmet ” Overvåking av langtransporterte forurensninger” under "Statlig program for forurensningsovervåking" i regi av Miljødirektoratet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører overvåkingen.

På Andøya i Nordland utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) målinger som brukes til å beregne atmosfæriske tilførsler av forurensning til Norskehavet. Det gjøres også målinger bl apå Birkenes på Sørlandet og på Zeppelinstasjonen ved Ny-Ålesund på Svalbard.

Selv om målestasjonen på Andøya er relativt nyetablert, begynner vi nå å se utviklingen over tid. Siden oppstarten i 2010 har konsentrasjonene av bly og kadmium som måles i lufta på Andøya vært tilnærmet uendret og på omtrent samme nivå som på Svalbard, men lavere enn nivåene som måles på Birkenes på Sørlandet.

Nivåene av kvikksølv på Andøya har derimot vært sammenlignbare med nivåene på Birkenes, men fra 2014 har konsentrasjonene vært nokså like på alle de tre stedene. Kvikksølv i gassform transporteres over større avstander enn partikkelbundne tungmetaller, som bly og kadmium. Det betyr at kvikksølvnivåene kan være like høye over lange avstander, mens bly og kadmium normalt finnes i høyere konsentrasjoner nærmere utslippskildene. Nivåene av bly og kadmium vil derfor normalt være høyere på Sørlandet, som ligger nærmere utslippskildene i Europa, enn på Andøya og Svalbard.

Det er minkende nivåer av kvikksølv i lufta på Andøya, noe som for øvrig også observeres på Birkenes og Svalbard og andre avsidesliggende målestasjoner i Nord-Europa og Nord-Amerika, f.eks. Mace Head i Irland og Alert i Canada. Den nedadgående trenden vi ser i Norge skyldes reduserte utslipp fra Sentral- og Øst-Europa. Det er årstidsvariasjoner i kvikksølvnivåene på Andøya, på samme måte som på Svalbard. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mange organiske miljøgifter måles i lavere nivåer på Andøya enn på Svalbard. Det gjelder for eksempel plantevernmiddelet HCB, PCB og bromerte flammehemmere (PBDE). For plantevernmidlene HCH og DDT og for perfluorerte stoffer (PFAS-er) er nivåene like høye eller noe høyere på Andøya enn på Svalbard.

Vi vet ikke hvorfor PCB- og HCB-nivåene på Andøya er lavere enn på Svalbard, men det er kjent at relativt flyktige miljøgifter, som plantevernmiddelet HCB, transporteres lett til Arktis. En annen årsak kan være at HCB, som tidligere var lagret i havisen, damper av fra havet til luft når havisen smelter. HCB-nivåene er også høyere ved Birkenes målestasjon enn på Andøya. Dette kan skyldes at Birkenes ligger nærmere eventuelle utslippskilder i Europa. For HCB ses en svak øking av nivåene i luft på Andøya siden starten i 2010. Dette er i samsvar med økninger som ses på Zeppelin og på Birkenes. For PCB og PFOA, ses ikke noen endring av nivåene i perioden 2010-2017.

Årsaker til status og trender

Selv om målestasjonen på Andøya er relativt nyetablert, begynner vi nå å se klare tidstrender for kvikksølv og noen persistente organiske miljøgifter (POP-er). Da kun HCB og PFAS er inkludert i måleprogrammet for POP-er, er det kun for disse miljøgiftene tidstrender kan følges i fremtiden.  Nivåene av miljøgifter i lufta på Andøya påvirkes av utslipp av miljøgifter og forurensninger fra ulike områder i verden. De påvirkes også av vær og vindretning, klimatiske og geologiske forhold.

Hva er konsekvensene?

Klimaendringer med økt temperatur forventes å gi økt spredning av miljøgifter på global skala. Nivåene av kvikksølv, HCB og PFAS som måles på Andøya kan derfor i fremtiden bli påvirket av klimatiske forhold som påvirker de atmosfæriske tilførselsveiene. I tillegg kan nivåene påvirkes av potensielle økte regionale eller lokale utslipp.

Mer om overvåkingen 

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: