Filter
Laster...

Forurensende stoffer

Forurensning i kysttorsk i Norskehavet

Torsk i Saltstraumen utenfor Bodø. Foto: Janne Gitmark, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

I Norskehavet er nivåene av miljøgifter i torsk stort sett lave. I noen områder er likevel torskelever over grenseverdier for mattrygghet. 

Les mer om Forurensning i kysttorsk i Norskehavet

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Sildestim. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer er undersøkt i norsk vårgytende sild i Norskehavet. Generelt sett er nivåene lave, og godt under EU og Norges grenseverdier for mattrygghet.

Les mer om Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Forurensning i reker i Norskehavet

Nivåene av miljøgifter i reker fra Norskehavet er lave. Også nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Les mer om Forurensning i reker i Norskehavet

Forurensning i sedimenter i Norskehavet

Slangestjerne på sjøbunnen. Forurensning i sedimenter på sjøbunnen kan spre seg til vann og tas opp i organismer. Foto: Havforskningsinstituttet

Sedimenter er løsmasser som er avsatt på sjøbunnen. Nivåene av de fleste miljøgifter i sedimenter i de åpne områdene av Norskehavet er lave. Det er observert en svak økning i tilførselen av bly, kvikksølv og PAH de siste 100-200 årene.

Les mer om Forurensning i sedimenter i Norskehavet

Lufttilførsler av miljøgifter til Norskehavet

Luftmålestasjonen på Andøya. Foto: Harald Willoch, NILU

Målinger viser tydelig at lufta på Andøya i Nordland er påvirket av utslipp av miljøgifter i Europa. Miljøgiftene spres nordover med luftstrømmer. Tidvis kan også andre kilder, som avdamping fra smeltende havis, bidra til forurensning av luftmassene over havoverflaten.

Les mer om Lufttilførsler av miljøgifter til Norskehavet

Miljøgifter i blåkveite i Norskehavet

Blåkveite. Foto: Havforskningsinstituttet.

Filet av blåkveite i Norskehavet har forholdsvis høye nivåer av organiske miljøgifter og kvikksølv. De siste årene har nivåene vært lavere enn tidligere, og stort sett godt under grenseverdiene.

Les mer om Miljøgifter i blåkveite i Norskehavet

Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet

Blåskjell langs kysten av Norskehavet. Foto: Sigurd Øxnevad (NIVA)

Blåskjell langs kysten av Norskehavet er stort sett lite forurenset av miljøgifter. I den grad forskerne ser noen trend for de siste 20 årene, går den nedover.

Les mer om Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet

Miljøgifter i brosme i Norskehavet

Konsentrasjonene av de fleste miljøgifter som er målt i filet av brosme i Norskehavet er lave, men innholdet av kvikksølv kan være forholdsvis høyt. Lever av brosme har høye nivåer av organiske miljøgifter. Vi har så langt for lite data til å si noe om tidstrender.

Les mer om Miljøgifter i brosme i Norskehavet

Miljøgifter i klappmyss i Norskehavet

Klappmyss. Foto: Kit M. Kovacs

Undersøkelser av klappmyss på Vestisen viser at miljøgifter overføres fra voksne hunner til unger. Miljøgifter i klappmyss er bare undersøkt noen få ganger i dette området. Vi kan derfor ikke si noe særlig om hvordan nivåene utvikler seg over tid.

Les mer om Miljøgifter i klappmyss i Norskehavet

Miljøgifter i kolmule i Norskehavet

Kolmule. Foto: Thomas Wenneck, Havforskningsinstituttet

Målinger av miljøgifter i kolmule fra 2011-2017 viser at nivåene stort sett er lave. Det likevel grunn til å være oppmerksom på nivået av dioksiner for fisk som brukes til utvinning av fiskeolje for fôrindustrien.

Les mer om Miljøgifter i kolmule i Norskehavet

Miljøgifter i toppskarvegg i Norskehavet

Toppskarv. Foto: Torgeir Nygård, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Miljøgifter over en viss konsentrasjon vil kunne ha en effekt på sjøfuglers helse. Konsentrasjonene som er målt i toppskarvegg fra Norskehavet er trolig ikke høye nok til at stoffene hver for seg kan gi slike effekter. Funn av "nye" miljøgifter i eggene gir imidlertid økt bekymring for den samlede effekten av alle stoffene.

Les mer om Miljøgifter i toppskarvegg i Norskehavet

Radioaktiv forurensning i sjøvann i Norskehavet

Prøvetaking av sjøvann. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Radioaktiv forurensning i sjøvann overvåkes langs norskekysten og i havområdene. Nivåene av menneskeskapte radioaktive stoffer i Norskehavet er lave.

Les mer om Radioaktiv forurensning i sjøvann i Norskehavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Norskehavet

Vefsna. Fotot: Vebjørn Opdahl

Fiskeoppdrett har bidratt til jevnt stigende tilførsler av fosfor og nitrogen til Norskehavet de to siste tiårene. Hvor mye av dette som når ut til havområdet er ukjent. Tilførslene av kobber viste tendens til stabilisering eller svak tilbakegang fra 2009, men ser nå ut til å være på vei oppover igjen. Tilførslene av bly har hatt en nedadgående trend siden 1990-tallet.

Les mer om Tilførsel av forurensninger fra elver til Norskehavet