Filter
Laster...

Fiskebestander

Norsk vårgytende sild i Norskehavet

Norsk vårgytende sild. Foto: Havforskningsinstituttet

Den siste store ungsild-årsklassen i Barentshavet er fra 2004. Det forventes ingen økning i gytebestanden inntil en ny sterk årsklasse kommer inn. 2016-årsklassen er beregnet til å være over middels stor, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til størrelsen på denne årsklassen.

Les mer om Norsk vårgytende sild i Norskehavet

Makrell i Norskehavet

Makrellstim nær overflaten fanget i pelagisk trål som brukes til mengdemåling av makrellbestanden i Norskehavet

Makrellbestanden har økt kraftig de siste ti årene. Gytebestanden har vært rekordhøy, og tilveksten har vært rekordstor gjennom veldig god rekruttering. I de siste par årene ser det ut til at rekrutteringen har blitt redusert og at gytebestanden er på vei nedover. Utbredelsen er fortsatt veldig stor. For første gang registreres det nå 0-gruppe yngel og 1-gruppe pir langs store deler av norskekysten og østlige deler av Norskehavet.

 

Les mer om Makrell i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet

Kolmule. Foto: Thomas Wenneck, Havforskningsinstituttet

Kolmulen økte i utbredelse og mengde i Norskehavet fram til 2003, men gikk så kraftig tilbake. I 2011 snudde trenden og det har vært en økning siden.

Les mer om Kolmule i Norskehavet

Nordøstarktisk sei i Norskehavet

Sei er en torskefisk som går i stim og spiser mye plankton oppe i sjøen. Foto: Havforskningsinstituttet

Bestanden av nordøstarktisk sei var på et historisk høyt nivå fra 2001 til 2007. Så fulgte en bratt nedgang i bestanden fram til 2011. Deretter har den tatt seg noe opp igjen og vurderes nå til å være godt over føre-var-nivå.

Les mer om Nordøstarktisk sei i Norskehavet

Brosme i Norskehavet

Brosme i koraller. Foto: MAREANO, Havforskningsinstituttet

De siste årene ser det ut til å ha vært en økning i bestanden av brosme. Stor torskebestand og større torskekvoter har sannsynligvis redusert fiskepresset på brosme.

Les mer om Brosme i Norskehavet

Lange i Norskehavet

Lange. Foto: A. Karlsen

De siste årene ser det ut til å ha vært en økning i bestanden av lange. Sannsynligvis har dette sammenheng med redusert fiskepress.

Les mer om Lange i Norskehavet

Blåkveite

Blåkveite. Foto: Havforskningsinstituttet

Blåkveitebestanden har tidligere blitt fisket hardt på, og bekymringer om bestandssituasjonen gjorde at fisket etter blåkveite ble strengt regulert i 1992. Etter det har vi sett en økning i bestanden.

Les mer om Blåkveite

Vanlig uer

Vanlig uer. Foto: Havforskningsinstituttet

Vanlig uer er klassifisert som en truet art. Bestanden er lav og fortsetter å synke. De senere årene er det satt i gang tiltak for å bedre situasjonen.

Les mer om Vanlig uer

Snabeluer

Snabeluer. Foto: Kjell A. Gamst, Havforskningsinstituttet

Snabeluerbestanden har en positiv utvikling. Rekrutteringen til bestanden var svak fra 1996 til 2004, men har blitt klart styrket etter dette.

Les mer om Snabeluer