Toppskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Toppskarv er en fiskespisende sjøfugl som finnes i kystnære områder. Arten er i frammarsj langs Skagerrakkysten. I Rogaland har hekkebestanden samlet sett økt siden 1979, mens bestanden på Kjør utenfor Sola var stabil i perioden 2009-2017. I Sogn og Fjordane har toppskarvbestanden gått sterkt tilbake.

Fakta om toppskarv

Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) hører til pelikanfuglene. Den er på størrelse med en and, men med slankere kroppsbygning og lang hals. Fjærdrakten virker svart, men på nært hold ser man at den har en grønn metallglans. I parringstiden har begge kjønn en karakteristisk fjærtopp på hodet.

Toppskarven er en kystbunden art som er utbredt langs den østlige atlanterhavskysten fra Nord-Afrika til Kolahalvøya. I likhet med de fleste sjøfugler, hekker også toppskarven i kolonier og legger gjerne reiret skjult i bergsprekker eller under steiner. Arten er en vanlig hekkefugl fra Rogaland til Sør-Varanger, men i de siste årene har den også etablert seg noen få steder på Skagerrakkysten.

Toppskarven er en fiskespiser som kan dykke ned mot 60 meters dyp. Oftest finner den næring over sand- eller grusbunn på 20-40 meters dyp, enten nær bunnen eller i de midlere vannmassene. Hos oss er sil (tobis) og de yngste årsklassene av torskefisk den viktigste næringen.  

Toppskarven er en karakterart for de kystnære fiskespisende sjøfuglene. Den oppholder seg i kystnære økosystemer hele året og regnes derfor som en god indikator for tilstanden i det økosystemet den er tilknyttet. Forvaltningsplanområdet for Nordsjøen og Skagerrak er den sørlige delen av det norske utbredelsesområdet for toppskarv.

Den norske hekkebestanden er beregnet til ca. 28 000 par. Rundt 14 000 av disse hekker i Nordsjøen og Skagerrak (Anker-Nilssen et al. 2015).

Toppskarv er ikke klassifisert på Norsk rødliste for arter 2015 og regnes med andre ord ikke for truet eller sårbar.

Status og trend for hekkebestander av toppskarv 

Hekkebestandene langs Skagerrakkysten

Arten er i frammarsj langs Skagerrakkysten, og det finnes nå små hekkebestander i Telemark og Vest-Agder.

Hekkebestandene i Nordsjøen

Den samlede hekkebestanden i Rogaland har økt siden 1979, mens bestanden på Kjør var stabil i perioden 2009-2017.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Toppskarven påvirkes av et bredt spekter av mekanismer, men de fleste er en direkte respons på endringer i næringstilgang, som delvis kan være klimapåvirket. Arten er også sårbar for forstyrrelser fra firbente rovdyr (oter, mink, hunder og katter) og mennesker. Den forlater reiret hvis den blir forstyrret, slik at det blir liggende åpent for blant annet kråker og måker.

Hva er konsekvensene?

Konsekvenser for de andre delene av økosystemene er uklare.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: