Filter
Laster...

Sjøfugl og sjøpattedyr

Sildemåke i Nordsjøen og Skagerrak

Sildemåke. Foto: Morten Helberg

Hekkebestandene av sildemåke i Skagerrak har gått noe tilbake de siste ti årene, mens bestanden i Hordaland har holdt seg stabil. Årsakene til nedgangen langs Skagerrakkysten er ukjent. Arten er en karakterart for kystnære fiskespisende måker og antas å være en god indikator for tilstanden i det økosystemet den er tilknyttet.

Les mer om Sildemåke i Nordsjøen og Skagerrak

Storskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Mellomskarv. Foto: Åge Sten Fredriksen

Storskarven er en fiskespisende sjøfugl. I Nordsjøen og Skagerrak finnes en egen underart av storskarv som kalles mellomskarv. Bestanden av denne har vært økende, men har stagnert noe i de siste fem årene. Arten har nå begynt å spre seg inn i ferskvannssystemene i Sør-Norge utenom hekketiden.

Les mer om Storskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Toppskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Toppskarv. Foto: Svein-Håkon Lorentsen

Toppskarv er en fiskespisende sjøfugl som finnes i kystnære områder. Arten er i frammarsj langs Skagerrakkysten. I Rogaland har hekkebestanden samlet sett økt siden 1979, mens bestanden på Kjør utenfor Sola var stabil i perioden 2009-2017. I Sogn og Fjordane har toppskarvbestanden gått sterkt tilbake.

Les mer om Toppskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

Ærfugl. Foto: Morten Helberg

Hekkebestanden av ærfugl økte sterkt langs Skagerrakkysten fram til ca. 2005, men har gått tilbake i de fleste fylker etter dette, unntatt i Buskerud, Oslo og Akershus.

Les mer om Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak