Utslipp av radioaktive stoffer fra olje og gass til Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Olje- og gassutvinning i Nordsjøen fører til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer. Utslippene rapporteres til norske myndigheter. Det er behov for mer kunnskap om hvordan, og hvor mye, utslippene påvirker miljøet. 

Fakta om utslipp av radioaktive stoffer fra olje og gass

Produsert vann

● Produksjon av olje og gass fører til at vann fra reservoaret følger med opp sammen med oljestrømmen. Dette vannet kalles produsert vann.

●Produsert vann inneholder rester av olje og kjemikalier. Etter en renseprosess vil vannet fortsatt inneholde noe olje.

●Mesteparten av det oljeholdige vannet slippes ut til havet. En mindre andel injiseres tilbake til reservoaret. 

Ved produksjon av olje og gass følger det med vann fra reservoaret. Dette kalles produsert vann og inneholder forhøyede konsentrasjoner av naturlig forekommende radioaktive stoffer. Av disse har radium-226 og radium-228 lengst halveringstid (henholdsvis 1600 og 5,75 år), og er alfa-emitterende stoffer. Alfa-emitterende stoffer sender ut ioniserende stråling, alfapartikler, som består av to protoner og to nøytroner (heliumkjerner). 

Radium-226 og radium-228 i sjøvann kommer fra havbunnen eller stammer fra avrenning fra land. På grunn av avrenningen fra land finnes de høyeste konsentrasjonene i sjøvann langs kysten. Målinger av radium i produsert vann fra olje- og gassproduksjonen i Norge, viser konsentrasjoner som er ca. 1000 ganger høyere enn det man finner i sjøvann.

Status og trend for utslippene

Utslippene av de naturlig radioaktive stoffene beregnes og rapporteres fra operatørene. De største utslippene av radioaktive stoffer på norsk sokkel er fra Trollfeltet nord i Nordsjøen. I vannsøyleovervåkningen fra Trollfeltet i 2012 ble Ra-226 i blåskjell tatt med, og analysene viser at nivåene var nær det som kan regnes som naturlige nivåer.

Det er et mål at utslippene av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal reduseres gradvis, slik at konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær bakgrunnsnivå innen 2020. Utslippene har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Utslippene påvirkes av aktiviteten på feltet og alderen på reservoaret. Utslipp av radioaktive stoffer krever tillatelse fra Statens strålevern.

Hva er konsekvensene?

Radioaktive stoffer akkumuleres i ulik grad i marine organismer og i næringskjeden. Generelt for havområdet er det ikke forventet å finne effekter på økosystemet, men disse konklusjonene er basert på et begrenset kunnskapsgrunnlag. Det er et stort behov for å se nærmere på opptak, akkumulering og mulige effekter av radioaktiv forurensning i havmiljøet.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: