Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Utslipp fra kjernekraftindustrien i Europa kan føres til norske havområder med havstrømmer. Tidligere har vi sett at økte utslipp av radioaktive stoffer i Storbritannia har påvirket nivåene av de samme radioaktive stoffene i havvann og tang i våre havområder. Utslipp fra norske forskningsreaktorer går via elver til Skagerrak. 

Fakta om utslipp fra kjernekraftindustrien

Det britiske gjenvinningsanlegget for brukt kjernebrensel, Sellafield, ligger på vestkysten i Storbritannia. Når brukt kjernebrensel prosesseres dannes radioaktivt avfall og en liten del av dette slippes ut i væskeform til Irskesjøen. Det er også utslipp av radioaktive stoffer fra europeiske kjernekraftverk og reprosesseringsanlegget La Hague. Utslippene vil følge havstrømmene nordover og til norske havområder. Utslipp fra kjernekraftindustri til Østersjøen vil også kunne komme til norske havområder.

Institutt for energiteknikk driver to forskningsreaktorer, en på Kjeller og en i Halden. Utslippene fra Kjeller går til Nitelva og utslippene fra Halden til elva Tista.

Status og trend for utslipp fra Sellafield og Institutt for energiteknikk

Det britiske gjenvinningsanlegget for brukt kjernebrensel, Sellafield, ligger på vestkysten i Storbritannia. Når brukt kjernebrensel prosesseres dannes radioaktivt avfall og en liten del av dette slippes ut i væskeform til Irskesjøen.

De høyeste konsentrasjonene av radioaktivitet ble registrert i norske havområder i 1970- og 80-årene. Dette skyldtes høye utslipp av blant annet cesium-137 og plutonium-239 og -240 fra Sellafield. En annen Sellafield-relatert kilde er remobilisering av plutonium-239 og -240 fra forurensede sedimenter i Irskesjøen.

Fra 1994 og fram til 2003-2004 ble betydelig mer technetium-99 sluppet ut fra Sellafield enn tidligere, og transportert fra Irskesjøen med havstrømmer inn i Nordsjøen og videre opp langs norskekysten. Rundt 4-5 år etter at stoffene slippes ut fra Sellafield når de Barentshavet. Utslippene har blitt redusert etter 2004, da en ny rensemetode ble tatt i bruk.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Reprosesseringsanlegget Cap de la Hague har utslipp av radionuklider til Den engelske kanal. I 2012 var utslippene av tritium større fra La Hague enn fra Sellafield, mens utslippene av total-alfa og total-beta (unntatt tritium) fra Sellafield er større enn fra La Hague. 

Det er også utslipp av radioaktive stoffer fra europeiske kjernekraftverk. Utslippene fra reprosesseringsanleggene er større enn utslippene fra kjernekraftverkene.

Institutt for energiteknikk driver to forskningsreaktorer. De radioaktive utslippene stammer fra driften av reaktorene, fra produksjon av radioaktive legemidler og fra behandling av radioaktivt avfall som mottas fra brukere over hele landet. Utslippene fra Kjeller går til Nitelva og utslippene fra Halden til elva Tista. Institutt for energiteknikk rapporterer årlig utslippene til Strålevernet, i henhold til tillatelsen.

Årsaker til trendene

Nivået av menneskeskapte radioaktive stoffer i Nordsjøen og Skagerrak påvirkes av utslippene fra kjernekraftindustrien. Overvåkningsdata viser en sammenheng mellom utslipp fra Sellafield og Tc-99 i miljøet.

Hva er konsekvensene?

Utslippene fra Sellafield har blitt redusert de siste årene, noe vi også kan se i miljøovervåkningen som gjøres langs norskekysten. Det er et mål at konsentrasjonen av radioaktive stoffer i miljøet ikke skal overskride bakgrunnsnivåene for naturlig forekommende stoffer, og at den skal skal være tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. For å nå dette må utslippene av menneskeskapte radioaktive stoffer fra kjernekraftindustrien reduseres ytterligere.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: