Fiskedødelighet i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Fiskedødelighet angir hvor stor andel av fiskebestandene som blir fisket opp. I dag er tilstanden og utviklingen tilfredsstillende for de fleste fiskeartene det fiskes på i Nordsjøen. Også nordsjøtorsken har hatt en god utvikling de senere årene.

Fakta om nordsjøfisket

Nordsjøen er et viktig område for fiskeriene, og her fiskes det årlig store kvanta. Torsk, sei, makrell, sild, kolmule, øyepål, tobis og reker er blant de viktigste artene for det norske fisket i Nordsjøen og Skagerrak.

Gjennomgang av fangststatistikk for norske og utenlandske fartøyer de senere årene viser at Norge står for omtrent en tredjedel av fangsten i Nordsjøen og Skagerrak, mens EU-land står for resten.

Status og trend for nordsjøfisket

FMsy

"Fmsy" kommer fra engelsk: Fishing Mortality that produces the Maximum Sustainable Yield. Fmsy er en verdi som skal føre til maksimalt utbytte for fiskeriene over lang tid.

I dag har de fleste kommersielle fiskebestander i Nordsjøen et lavere fiskepress enn ved årtusenskiftet. Noen bestander har imidlertid hatt et høyere fiskepress enn ønskelig inntil nylig. Dette gjelder for eksempel nordsjøtorsk. Fiskedødeligheten for nordsjøhysa har også vært høyere enn Fmsy, men er avtagende. Derfor er det ingen umiddelbare grunner til å innføre forvaltningstiltak for nordsjøhysa utover de som allerede er på plass. Situasjonen for nordsjøtorskbestanden er ikke lenger så bekymringsfull. Avvikene mellom faktisk målt fiskeridødelighet og den satte grensen for bærekraftig fiskeri er derfor ganske små, og til dels under grensen. Grensene for føre-var og kritisk fiskeridødelighet er lavere enn målt fiskeridødelighet for alle disse artene.

Nordsjølandene har avtalt et fiskedødelighetsnivå som settes som en del av kvoteavtalene. I tillegg til fiskedødelighet, bestandsstørrelse og rekruttering, beregnes også antatt beitetrykk og mattilgang for stadig flere bestander.

Beregnet fiskedødelighet (F) er benyttet for de aktuelle artene for Nordsjøen. Avviket er beregnet ved å trekke gjeldende verdi for fiskedødelighet, Fmsy (verdien beregnet å gi et optimalt langtidsutbytte) fra beregnet F.I dag har de fleste kommersielle fiskebestander i Nordsjøen et lavere fiskepress enn ved årtusenskiftet. Noen bestander har imidlertid et høyere fiskepress enn ønskelig. Dette gjelder for eksempel nordsjøtorsk. Fiskedødeligheten for nordsjøhysa har også vært høyere enn Fmsy, men er avtagende. Derfor er det ingen umiddelbare grunner til å innføre forvaltningstiltak for nordsjøhysa utover de som allerede er på plass.

Nordsjølandene har avtalt et fiskedødelighetsnivå som settes som en del av kvoteavtalene. I tillegg til fiskedødelighet, bestandstørrelse og rekruttering, beregnes også antatt beitetrykk og mattilgang for stadig flere bestander.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Fiskedødeligheten påvirkes av hvor mye fisk som landes gjennom fiskeriene. Fiskedødelighet er en viktig del av de avtalte kvoteavtalene. Hvis en fiskebestand har dårlig utvikling, vil fiskeriene få mindre kvoter, og i noen tilfeller også tids- og rombegrenset fiskeforbud.

Hva er konsekvensene?

For de fleste kommersielle fiskeartene i Nordsjøen er tilstanden og utviklingen tilfredsstillende. Også for nordsjøtorsk går utviklingen rett vei, da fiskeridødeligheten i de senere årene har falt og nærmet seg bærekraftig nivå.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: