Transport av vannmasser i Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Atlanterhavsvann, sørlig nordsjøvann og norsk kystvann strømmer inn i Nordsjøen og Skagerrak. De siste årene har innstrømmingen av atlanterhavsvann og sørlig nordsjøvann avtatt, mens strømmen av norsk kystvann ser ut til å holde seg relativt stor og stabil. Endringer i innstrømmende vannmasser kan ha betydning for livet i havet.

Fakta om transport av vannmasser 

Den norske atlanterhavsstrømmen bringer varmt og salt vann inn i Nordsjøen. Hoveddelen av innstrømmingen kommer fra nord og følger Norskerenna. De sørlige områdene av Nordsjøen er grunnere enn 50 meter. Her bestemmer hovedsakelig vinden strømretningen. Den dominerende vindretningen er mot nordøst, og derfor går også havstrømmen mot nord og øst, i retning Jylland. 

I Skagerrak møtes flere vannmasser; atlanterhavsvann, nordsjøvann og ferskere kystvann. I overflaten blandes disse med brakkvann fra Østersjøen og danner opphavet til kyststrømmen som følger norskekysten nordover.

Innstrømmingen av forskjellige vannmasser påvirker sjøtemperaturen og tilførsler av næringssalter, plankton og larver, som igjen er produksjonsgrunnlaget for dyreplankton og fisk. 

Status og trend for Nordsjøen og Skagerrak

Faste snitt i Nordsjøen og Skagerrak

Havforskningsinstituttet har tre såkalte faste snitt for å beregne innstrømmingen av de tre vannmassene; atlanterhavsvann, norsk kystvann og sørlig nordsjøvann. De tre snittene er:

  • strekningen Utsira-Start Point (Orknøyene) - atlanterhavsvann
  • 10 nautiske mil sørover fra Torungen - norsk kystvann
  • 15 nautiske mil nordover fra Hirtshals - sørlig nordsjøvann

Transport av vannmasser i havet avhenger i stor grad av hvor dynamisk atmosfæren er. For eksempel kan sterke lavvtrykk  over et havområde gi stor innstrømming av vannmasser.

Atlanterhavsvann

Innstrømming av atlanterhavsvann inn i Nordsjøen er størst om vinteren sammen med de sterkeste lavtrykkene. 

Innstrømmingen av atlanterhavsvann til Nordsjøen vest for Utsira var relativt stor på slutten av 1980-tallet. Også på 1990-tallet var innstrømmingen stor til denne delen av Nordsjøen. De siste ti årene har det derimot vært en negativ trend. Både om vinteren og om sommeren har innstrømmingen vært på nivå med det som er beregnet for perioden 1960 til slutten av 1980-tallet.

Kystvann

Innstrømming av norsk kystvann avhenger av tilførsel fra norske elver, vann fra Østersjøen samt vann fra sørlige og sentrale deler av Nordsjøen, i tillegg til værforholdene. Modellberegninger Havforskningsinstituttet har gjort viser en gradvis økning i strømmen av norsk kystvann utenfor Torungen fra rundt 1960 og fram til i dag.

Den største økningen sammenfaller med økningen i innstrømmende atlanterhavsvann rundt 1990. Det siste tiåret viser ikke noen økende trend, men strømmen av norsk kystvann holder seg på et relativt høyt nivå.

Sørlig nordsjøvann

Innstrømming av sørlig nordsjøvann inn i Skagerrak har spesielt stor betydning for tilførsel av næringsstoffer. Vannmasser fra de store elvene, blant annet Rhinen og Elben, renner ut sør i Nordsjøen fra det europeiske kontinentet og strømmer nordover og inn i Skagerrak.  

Som for de andre vannmassene var det en kraftig økning i innstrømmingen på slutten av 1980-tallet. Fra da og fram til rundt 2005 holdt den seg på et høyt nivå. Beregninger fra Havforskningsinstituttet antyder at innstrømmingen er redusert til et nivå rundt og under langtidsgjennomsnittet.

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

  

Årsaker til trendene 

Innstrømmingen av vannmasser inn i Nordsjøen og Skagerrak påvirkes av det globale klimaet, særlig av variasjoner i atmosfæren over den nordlige delen av Atlanterhavet.  

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: