Oksygen i bunnvannet i Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Oksygenforholdene i bunnvannet i Skagerrak (Norskerenna) må anses som gode. Dypvannet skiftes ut forholdsvis jevnlig. Er oksygenmengdene i bunnvannet lave, vil sammensetningen og mengden av bunndyr påvirkes.

Fakta om oksygen i bunnvann 

Oksygenkonsentrasjon i bunnvann

Oksygenkonsentrasjonen vil gi informasjon om organisk belastning og oksygenomsetning i bunnvannet. Oksygenforholdene vil påvirke artssammensetningen og mengden bunndyr og er viktig for tolkning av økosystemer på havbunnen.

Oksygenmengden i bunnvannet påvirkes av en rekke faktorer. Topografiske forhold, strømforhold og hvor ofte bunnvannet skiftes ut vil påvirke oksygenkonsentrasjonen i et område. God gjennomstrømning og vannutskifting gjør at det som oftest er gode oksygenforhold i bunnvannet i havområdene. Organisk materiale som fraktes med havstrømmer fra utenforliggende havområder vil kunne resultere i lavere oksygenmengder i dypbassenger.

Oksygenkonsentrasjonen vil variere noe gjennom året. I de fleste områder vil det skje en utskiftning av bunnvannet om vinteren.

Ved økt planteplankton vekst i overflaten og sedimentasjon i løpet av vekstsesongen vil oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet avta.

De laveste oksygenkonsentrasjonene måles sent på høsten og/eller tidlig på vinteren.

Status og trend for bunnvannet i Skagerrak

Oksygenforholdene i bunnvannet i Skagerrak (Norskerenna) må anses som gode. Data for perioden 1980-2014 viser at er det forholdsvis jevne utskiftninger av dypvannet. Bare i kortere perioder, for eksempel fra 1988-1989, 2007-2008 og 2015-2016 har det vært en reduksjon i oksygenkonsentrasjonen. Disse periodene ble etterfulgt av en utskiftning av dypvannet som bedret forholdene. For den siste perioden var det noe bedring i 2017. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Oksygenkonsentrasjon i bunnvannet påvirkes av pelagisk produksjon, topografiske forhold og bunnstrømmer. I grunne havområder vil også vindgenerert omrøring av vannmassene kunne påvirke bunnvannet og oksygenforholdene. Oksygenmengden i bunnvannet gir informasjon om organisk belastning og vil indirekte kunne si noe om overgjødslingstilstanden i et område.

Hva er konsekvensene?

Målinger av oksygenkonsentrasjonen i dypvannet i Skagerrak (Norskerenna) tilsier at tilstanden er god. Organismene som lever i dypvannet er i stand til å håndtere den organiske tilførselen som har vært i området i perioden 1980-2017. Utskiftninger av dypvannet finner sted jevnlig, og det er lite sannsynlig at forholdene vil forverre seg.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv, kan du lese mer her: