Næringssalter i Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

De siste 20 årene har konsentrasjonen av nitrogen i Skagerrak avtatt. Næringssaltforholdene anses nå som bra, sammenlignet med tidligere år.

Fakta om næringssalter i sjøen 

Planteplankton er avhengige av en rekke næringsstoffer, der nitrogen og fosfat er de viktigste. Forhøyede mengder nitrogen vil kunne gi store oppblomstringer av planteplankton, noe som i sin tur medfører økt sedimentasjon og økt oksygenforbruk i bunnvannet. Resultatet kan bli nedslamming og lite oksygen. Da kan flere av artene som lever på og ved bunnen få problemer. Dette er problemer gjelder særlige de kystnære delene av forvaltningsplanområdet.

Næringssaltkonsentrasjonen i havets overflatelag vil variere gjennom året. Det er primært to mekanismer som styrer mengden næringssalter i overflatelaget:

  • tilførsel av næringssalter fra land eller med havstrømmer
  • planteplanktonproduksjon og annen biologisk produksjon

Avrenning av næringssalter fra land og transport med havstrømmer kan føre næringssalter fra kystnære områder til havene. I tillegg vil kraftig omrøring føre til naturlig innblanding av næringsrikt sjøvann fra dypereliggende vannlag til overflaten.

Næringssaltkonsentrasjonen endrer seg gjennom året. Om vinteren vil vannmassene være godt gjennombladet og næringssaltkonsentrasjon relativt høy. Nedbrytning av biologisk materiale vil tilføre vannet næringsstoffer.

Om våren inntreffer en vertikal stabilitet og planteplanktonproduksjonen øker i overflaten. Da vil mengden næringssalter reduseres kraftig. Etter våroppblomstringen av planteplankton vil næringssaltkonsentrasjonen forbli lav, dersom det ikke tilføres nye næringssalter fra dypereliggende vannlag eller fra andre områder, for eksempel fra kystvann.

Om sommeren vil næringssaltmålinger si noe om tilførselen av næringsstoffer. Om høsten vil økt omrøring føre til innblanding av næringsstoffer fra dypereliggende vannlag, og konsentrasjonen vil øke utover høsten og vinteren. 

Status og trend for næringssalter i Skagerrak

I forhold til målte konsentrasjoner på begynnelsen av 80-tallet har det vært en betydelig reduksjon i mengden nitrogen i Skagerrak om sommeren. De høyeste verdiene ble målt rundt 1985. Fra 1985 til 2014 har konsentrasjonen avtatt. For de siste årene (2015-2017) er det målt en mindre økning i nitrogen (nitrat+nitritt), men konsentrasjon er godt under nivåene som ble målt på 80-tallet. Reduksjonen i nitrogenmengden om sommeren kan langt på vei forklare nedgangen som er observert i mengden planteplankton i den samme perioden. Næringssaltforholdene i Skagerrak de senere årene må anses som bra, sammenlignet med tidligere.

Også vinterkonsentrasjonen av nitrogen har blitt redusert etter 1993 og fram til 2017. Noe av endringen kan skyldes økt planteplankton aktivitet på høsten og tidlig på vinteren mellom 2005-2010. Nitrogenkonsentrasjonen om vinteren tyder på at det ikke er snakk om en overgjødslingstilstand i de åpne havområdene i Skagerrak.

Også fosfatkonsentrasjonen har avtatt noe fra 1980 til 2017, men ikke så markant som nitrogen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

 

Årsaker til trendene

Mengden nitrogen i overflaten i havområdene påvirkes av omrøringsprosesser i vannmassene og tilførsel fra kystnære områder. Om våren og sommeren vil planteplanktonproduksjonen ha stor påvirkning på næringssaltkonsentrasjonen.

Tilførsel av nitrogen fra kystnære områder, som har høyere konsentrasjoner, vil i perioder kunne føre til høye nitrogenkonsentrasjoner i havområdene.

Klimaendringer vil også kunne påvirke næringssaltsituasjonen. Økt nedbør og avrenning vil kunne føre til økte næringssaltkonsentrasjoner, da først og fremst nitrogen og silikat, også i havområdene eller de kystnære områdene. I tillegg til at avrenning fører med seg næringssalter, vil ferskvannstilførselen medføre sterkere lagdeling og dermed redusere den vertikale transporten av næringssalter. Samtidig vil endringer i vindretning og styrke kunne resultere i økt omrøring i de ulike vannlagene og dermed økt transport av næringssalter til overflaten fra dypereliggende vannlag.

Konsekvenser

Mindre nitrogen i overflatelaget i Skagerrak, spesielt om sommeren, viser at det er en reduksjon i tilførselen av næringssalter. Dette må anses som en positiv utvikling, i et område som tidligere har hatt stor tilførsel av næringssalter. 

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: