Filter
Laster...
Havområde Nordsjøen og Skagerrak
Tema Havklima
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

I de kystnære områdene benyttes fosfat- og nitrogenkonsentrasjonen om sommeren (juni, juli og august) og vinteren (desember, januar og februar) til å gi en tilstandsvurdering som er påkrevd i forbindelse med vurderinger under vanndirektivet.

For havområdene er det ikke utviklet et tilsvarende klassifiseringsverktøy. Næringssaltkonsentrasjonen i havområdene vil gi informasjon om tilførsel av næringssalter og sammen med andre parametere gi informasjon om økosystemets produksjonspotensiale. Den er en viktig parameter for en helhetlig vurdering av miljøtilstanden.

I denne indikatoren brukes vinterdata (desember, januar og februar) og sommerdata (jun, juli og august) i overflatelaget (0-30 meters dyp) til å si noe om utviklingen i næringssaltkonsentrasjonen i perioden 1980-2017. Kun nitrogenkonsentrasjonen (nitrat + nitritt) brukes, fordi overvåkingen i stor grad er motivert ut fra at nitrogen er knyttet til eutrofieringsproblematikken og vil representere forurensningsproblem i Skagerrak og Nordsjøen.

Målingene er gjort ved en stasjon som ligger 30 nautiske mil fra land på snittet Torungen-Hirtshals.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Nordsjøen/Skagerrak
Kvalitet og usikkerhet

Målinger av næringssalter om vinteren viser forholdsvis stabile konsentrasjoner, fordi variasjonene er forholdsvis små på denne tiden av året. Planteplanktonvekst kan påvirke næringssaltkonsentrasjonen om vinteren. Vanligvis er mengden planteplankton lav om vinteren, men i enkelte år kan det være relativt store mengder planteplankton tidlig på vinteren.

Konsentrasjonen av næringssalter om sommeren vil kunne variere betydelig i tid og rom. Derfor er det nødvendig med hyppige målinger og analyser av trender bør kun foretas på datasett som dekker et langt tidsrom. 

Referansenivå

Det er ikke utviklet referansenivå for næringssalter i havområder.

Tiltaksgrense

Det er ikke fastsatt tiltaksgrenser for næringssalter i havområder.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Lars Johan Naustvoll, Havforskningsinstituttet, larsjn@hi.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Margaret Mary McBride, margaret.mary.mcbride@hi.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til