Filter
Laster...
Havområde Nordsjøen og Skagerrak
Tema Havklima
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren skal gi informasjon om hvordan pH og karbonatsystemet i Nordsjøen og Skagerrak endrer seg som følge av økt CO2-innhold i atmosfæren.

I Skagerrak har havforsuring vært overvåket langs strekningene Oslo-Kiel og Torungen-Hirtshals siden 2010. På strekningen Oslo-Kiel måler Norsk institutt for vannforskning (NIVA) karbonsystemet i overflaten fire ganger i året. På strekningen Torungen Hirtshals samler Havforskningsinstituttet inn vannprøver fra ulike dyp i vannsøylen hver vinter. Overvåkningen er en del av Miljødirektoratets Havforsuringsprogram.

For å uttrykke graden av havforsuring måles eller beregnes følgende:

vannets surhet (pH), måles og beregnes: Havets pH-verdi er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet, som forteller hvor surt vannet er.

innholdet av oppløst karbondioksid (pCO2), måles: Noe av CO2-gassen som finnes i atmosfæren vil løse seg i havoverflaten. pCO2 er et mål for innholdet av oppløst CO2 i sjøvann.

total alkalinitet (AT), måles: Total alkalinitet er et mål på mengden basiske ioner i vannet som kan ta opp hydrogenioner eller andre syrer og gir informasjon om vannets motstandskraft mot forsuring (bufferkapasitet).

den totale konsentrasjonen av uorganisk karbon (CT), måles: Totalt uorganisk karbon er et mål på det totale innholdet av uorganisk karbonforbindelser i sjøvann.

metningsgraden (Ω) av kalsiumkarbonat (CaCO3), beregnes: Graden av metning, eller metningsgraden til kalsiumkarbonat, er et mål for oppløseligheten til to former for karbonat (CaCO3) – kalsitt og aragonitt.

Per i dag er det ingen regulær overvåking av havforsuring i Nordsjøen.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Nordsjøen/Skagerrak
Kvalitet og usikkerhet

Fordi det er store naturlige svingninger i pH og karbonsystemet, er det nødvendig med langsiktig overvåking for å få kunnskap om både menneskeskapte effekter og naturlige prosesser.

Oppblomstring av planteplankton om våren kan påvirke surhetsgraden i havet fordi CO2 brukes opp gjennom fotosyntesen. For å studere langsiktige endringer i surhetsgraden, bør derfor vannprøver tas både om vinteren før oppblomstringen starter, og om sommeren etter at oppblomstringen er avsluttet.

Tas det prøver om sommeren kan de biologiske prosessenes påvirkning på karbonatsystemet og havforsuringen undersøkes.

Referansenivå

For pH-verdier er det ikke mulig å angi en referanseverdi, fordi pH-verdiene avhenger av hele karbonatsystemet og andre faktorer i havet.

For CO2 er det ikke foreslått noen referanseverdi utover å se på trender for å sammenligne med økningen av CO2 i atmosfæren.

Tiltaksgrense
Status – sist oppdatert
Oppdatering Ikke årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet, Miljødirektorartet
Forfattere

Melissa Chierici, Havforskningsinstituttet, melissa.chierici@imr.no
Gunnar Skotte, Miljødirektoratet, gunnar.skotte@miljodir.no
Åsa Alexandra Borg Pedersen, Miljødirektoratet, asa.alexandra.borg.pedersen@miljodir.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: 
Margaret Mary McBride, margaret.mary.mcbride@hi.no 

Datasett

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/

Datagrunnlaget rapporteres også til Annet

AMAP, NMDC, internasjonale karbondatabaser