Filter
Laster...

Havklima

Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

Sjøtemperaturen har betydning for livet i havet. Foto: Miljødirektoratet

Milde vintre og varme somre fra slutten av 1980-tallet har gitt en temperaturøkning i Nordsjøen og Skagerrak, men økningen har flatet noe ut det siste tiåret. 

Les mer om Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

Transport av vannmasser i Nordsjøen og Skagerrak

Atlanterhavsvann, nordsjøvann og ferskere kystvann strømmer inn i Nordsjøen. Foto: iStockphoto

Atlanterhavsvann, sørlig nordsjøvann og norsk kystvann strømmer inn i Nordsjøen og Skagerrak. De siste årene har innstrømmingen av atlanterhavsvann og sørlig nordsjøvann avtatt, mens strømmen av norsk kystvann ser ut til å holde seg relativt stor og stabil. Endringer i innstrømmende vannmasser kan ha betydning for livet i havet.

Les mer om Transport av vannmasser i Nordsjøen og Skagerrak

Næringssalter i Skagerrak

Her skal det samles inn vannprøver ved hjelp av vannhentere i ulike dyp. Foto: Lars Johan Naustvoll, Havforskningsinstituttet

De siste 20 årene har konsentrasjonen av nitrogen i Skagerrak avtatt. Næringssaltforholdene anses nå som bra, sammenlignet med tidligere år.

Les mer om Næringssalter i Skagerrak

Oksygen i bunnvannet i Skagerrak

Winklers analyse av oksygenmengden i vannet. Lys farge viser lave oksygenkonsentrasjoner. Foto: Lars Johan Naustvoll, Havforskningsinstituttet

Oksygenforholdene i bunnvannet i Skagerrak (Norskerenna) må anses som gode. Dypvannet skiftes ut forholdsvis jevnlig. Er oksygenmengdene i bunnvannet lave, vil sammensetningen og mengden av bunndyr påvirkes.

Les mer om Oksygen i bunnvannet i Skagerrak

Havforsuring i Nordsjøen og Skagerrak

Kielferga har instrumenter som følger med på forsuringen av Oslofjorden og Skagerrak. På strekningen Oslo-Kiel måler Norsk institutt for vannforskning (NIVA) karbonsystemet i overflaten fire ganger i året. Foto: Color Line AS.

Havet absorberer omtrent 25 prosent av de årlige menneskeskapte utslippene av CO2. Resultatet er lavere pH-verdi og et surere hav. Foreløpig kan vi ikke si noe sikkert om trender for Nordsjøen, men overvåking avdekker for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.

Les mer om Havforsuring i Nordsjøen og Skagerrak