Tilførsler av forurensning fra elver og kystnære områder til Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Klimaendringer, med mer flom og avrenning, og utslipp fra fiskeoppdrett gjør at mengdene fosfor og nitrogen langs kysten øker. Tilførslene av tungmetallene bly og kadmium har derimot vist en fallende tendens siden tidlig på 1990-tallet.

Fakta om forurensning fra land og elver

Skagerrakkysten strekker seg fra norskegrensa mot Sverige til Lindesnes, mens Nordsjøkysten strekker seg fra Lindesnes til Stadt (62° N). Avrenning fra land tilfører disse kystområdene næringssalter, organisk stoff partikler og tungmetaller, og vil ha stor betydning for miljøtilstanden. Belastningen kan være ekstra stor når det er flom i elvene.

Elveovervåkingsprogrammet har hvert år siden 1990 målt tilførsler til norske kystområder ved vassdragsovervåking og modellering basert på innrapporterte direkteutslipp fra industri, renseanlegg for avløpsvann samt beregnet utslipp fra fiskeoppdrett. Programmet omfattet i 2016 målinger i 47 norske vassdrag, med månedlig prøvetaking i 11 og kvartalsvis prøvetaking i 36 vassdrag.

Status og trend for forurensningen

Figurene under viser de beregnede årlige tilførslene av utvalgte stoffer i perioden 1990-2016, både i form av tilførsler fra elver og i form av totale tilførsler (inkludert direkte utslipp til sjø).

Forurensningen i Skagerrak

I Skagerrak har en økning i totalt organisk karbon i store deler av perioden bidratt til økte konsentrasjoner av organisk nitrogen og fosfor. Dette kan i noen grad ha "kamuflert" effekten av tiltak mot fosfor- og nitrogenavrenning fra kommunal- og landbrukssektoren.

Tilførslene av partikler til Skagerrak er i stor grad styrt av flomfrekvens/størrelse, og varierer derfor fra år til år. Vannføringen har økt i perioden og dette har også påvirket tilførslene av fosfor, fordi fosfor i stor grad er adsorbert til erosjonspartiklene. Verdiene for tungmetallene bly og kobber viser noe år til år variasjoner innen perioden, mens verdiene for kadmium har flatet ut siden 2001. Variasjonen i tilførslene av tungmetaller skyldes sannsynligvis utslipp fra lokale punktkilder og fra langtransporterte luftforurensninger. 

Grafene for Skagerak for perioden 1990-2016 (under) viser beregnede verdier for elvetilførsler alene, samt sum av elvetilførsler og direkte utslipp fra land (inkludert fiskeoppdrett) til sjø for total fosfor, total nitrogen og total organisk karbon (TOC). Dataene kommer fra den nasjonale overvåkingen av elvetilførsler (RID). 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Forurensningen i Nordsjøen

I Nordsjøen er det mest påfallende mønsteret kraftig økende tilførsler av fosfor og dels også nitrogen og kobber gjennom overvåkingsperioden. De økende tilførslene skyldes hovedsakelig utslipp fra fiskeoppdrett, mens tilførslene fra elvene har vært relativt uforandret. Etter 1999 har det vært store årsvariasjoner i partikkeltransporten til Nordsjøen, og en økende trend tidsperioden sett under ett. Tilførslene av tungmetallene bly og sink har vist en fallende tendens. Verdiene for kadmium viser kun mindre årsvariasjoner etter år 2000. 

Grafene for Nordsjøen for perioden 1990-2016 (under) viser beregnede verdier for elvetilførsler alene, samt sum av elvetilførsler og direkte utslipp fra land (inkludert fiskeoppdrett) til sjø for total fosfor, total nitrogen, kobber og bly. Dataene kommer fra den nasjonale overvåkingen av elvetilførsler (RID).

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Stoffene som er inkludert i indikatoren kan påvirkes av en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte. De viktigste er listet opp under:

  • Fosfor og nitrogen: fiskeoppdrett, husholdningskloakk, landbruksavrenning, langtransporterte luftforurensninger (nitrogen), samt naturlig avrenning fra skog, myr og fjell
  • Totalt organisk karbon: vesentlig naturlig avrenning, men tilførslene kan også påvirkes av klimaendringer og indirekte av langtransporterte luftforurensinger
  • Partikler: tilførslene kommer fra erosjonsutsatte områder (inkludert landbruket). Belastningen øker med økende nedbør- og flomintensitet.
  • Tungmetaller: vesentlig menneskeskapte utslipp til luft, jord og vann

Målingene gjøres månedlig, noe som gjør det mulig å dokumentere middeltilstanden. Men de er ikke tilstrekkelige til å fange opp kortvarige flomepisoder, som ofte kan bidra mye til den samlede tilførselen av fosfor, nitrogen og partikler til kystområdene. Innrapporterte direkte utslipp fra industri, avløpsrenseanlegg og beregnede utslipp fra fiskeoppdrett er også beheftet med usikkerhet.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: