Radioaktivitet i tang i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Nivåene av radioaktivitet langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak er generelt sett lave, og i stor grad lavere enn tidligere observert. Årsaken er mindre radioaktive utslipp fra viktige utslippskilder.

Fakta om radioaktivitet i norske havområder

Det britiske gjenvinningsanlegget for brukt kjernebrensel, Sellafield, ligger på vestkysten i Storbritannia. Når brukt kjernebrensel prosesseres dannes radioaktivt avfall og en liten del av dette slippes ut i væskeform til Irskesjøen. Det er også utslipp av radioaktive stoffer fra europeiske kjernekraftverk og reprosesseringsanlegget La Hague i Normandie i Frankrike. Utslippene vil følge havstrømmene nordover og til norske havområder. Utslipp fra kjernekraftindustri til Østersjøen vil også kunne komme til norske havområder.

Status og trend for technetium-99 i blæretang

Nivåene av technetium-99 i blæretang langs norskekysten varierer over tid og gjenspeiler i stor grad utslippene fra Sellafield. 

Årlige middelverdier for technetium-99 i blæretang fra Utsira er vist i figuren under, sammen med utslippene av technetium-99 fra Sellafield. Det tar tre – fire år fra utslippene i Sellafield skjer til vi ser dette på nivåene i blæretang langs norskekysten.

Økte utslipp i 1994 og 1995 førte til en økning i nivåene av technetium-99 i blæretang som ble samlet inn ved Utsira i 1999. En ny, mindre økning ved Utsira ble registrert i 2005. Det skyldes at utslippene fra Sellafield i 2001 og 2002 var noe høyere enn de tre foregående årene.

Fra 2006 har nivåene av technetium-99 i blæretang ved Utsira sunket. Det skyldes reduserte utslipp fra Sellafield.  

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene 

Tilførsel av radioaktiv forurensning skjer gjennom langtransportert forurensning til våre havområder.

Nesten 30 år etter Tsjernobyl-ulykken er fortsatt utstrømming av Tsjernobyl-relatert cesium-137 fra Østersjøen den viktigste kilden til radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder.

Utslippene fra Sellafield har tydelig påvirket nivåene av technetium-99 i tang langs kysten.

På midten av 1990-tallet økte utslippene av technetium-99 fra Sellafield til Irskesjøen. Økningen skyldtes oppstart av et nytt renseanlegg for behandling av lagret avfall. Renseanlegget renset blant annet plutonium fra avfallet, og utslippet av technetium-99 økte fra noen få TBq per år til 190 TBq i 1995.

Utslippet av technetium-99 forble relativt høyt frem til 2003-2004, da det ble tatt i bruk en ny rensemetode som fjernet technetium-99. Den nye rensemetoden har vært en suksess, med en renseeffekt på over 90 prosent. 

Hva er konsekvensene?

Nivåene av radioaktiv forurensning i tang i Nordsjøen og Skagerrak er i stor grad lavere enn tidligere observert. Nedgangen skyldes blant annet radioaktiv nedbrytning og reduserte utslipp fra kilder som Sellafield og La Hague.

Tang brukes i liten grad som mat i Norge, og bruken innen dyrefôr og gjødsel er i dag også svært begrenset. Den helsemessige betydningen av technetium-99 i tang langs norskekysten anses som veldig liten.

Vi har ikke sett noen negative effekter for miljøet ved de nivåene av radioaktiv forurensing som finnes i norske kyst- og havområder.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: