Radioaktivitet i sjøvann i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Nivåene av menneskeskapte radioaktive stoffer i Nordsjøen og Skagerrak er lave, men de er noe høyere enn i Norskehavet og Barentshavet.  

Fakta om radioaktivitet i sjøvann

I dag er det tre hovedkilder til menneskeskapt radioaktivitet i norske havområder:

  • atmosfæriske atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet 
  • utslipp fra reprosesseringsanlegg for brukt kjernebrensel (Sellafield i Storbritannia og La Hague i Frankrike) 
  • Tsjernobyl-ulykken, med blant annet utstrømning av forurenset vann fra Østersjøen

De høyeste konsentrasjonene av radioaktive stoffer finnes vanligvis i kystområdene, på grunn av avrenning fra land. Dette skyldes også at utslipp både fra Sellafield og utstrømming av cesium-137-holdig vann fra Østersjøen hovedsakelig transporteres nordover i den norske kyststrømmen. 

Status og trend for radioaktivitet i Nordsjøen

I sjøvannet i Nordsjøen og Skagerrak er det lave nivåer av radioaktiv forurensning. Nivåene er likevel høyere enn i Norskehavet og Barentshavet, som det går fram av kartet under. Kartet under viser tydelig at det kommer mye cesium-137 fra Østersjøen, og technetium-99 fra Sellafield. Det finnes også naturlige radioaktive stoffer i sjøvann.

kart_radioakt_Nordsjoen.jpg

 

Årsaker til trendene

Radioaktiv forurensning i norske havområder er langtransportert forurensning. Atmosfæriske atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, utslipp fra reprosesseringsanlegg og Tsjernobyl-ulykken er de viktigste kildene til radioaktiv forurensning i våre havområder. 

På midten av 1990-tallet økte utslippene av technetium-99 fra Sellafield til Irskesjøen. Økningen skyldtes blant annet oppstart av et nytt renseanlegg for behandling av lagret avfall. Renseanlegget renset blant annet plutonium fra avfallet, og utslippet av technetium-99 økte fra noen få terabecquerel per år til 190 terabecquerel i 1995. Utslippet av technetium-99 forble relativt høyt frem til 2003-2004, da det ble tatt i bruk en ny rensemetode som fjernet technetium-99. Den nye rensemetoden har vært en suksess, med en renseeffekt på over 90 prosent.

I tillegg er det naturlig forekommende radionuklider i sjøvann. Olje- og gassvirksomheten har utslipp av oppkonsentrerte naturlig forekommende nuklider i produsert vann. 

Hva er konsekvensene?

Nivåene av radioaktivitet i Nordsjøen og Skagerrak er noe lavere enn på midten av 1990-tallet. Nedgangen skyldes blant annet nedbrytning av radioaktiv og reduserte utslipp fra kilder som reprosesseringsanlegget Sellafield i Storbritannia. 

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: