Oljepåvirket fisk i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Ved hjelp av såkalte biomarkører kan man finne ut om fisk påvirkes av utslipp fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Biomarkørene dannes i fisk når fisken eksponeres for ulike miljøgifter, som for eksempel PAH. Resultatene så langt viser at det er tegn til PAH-belastning hos fisk i hele Nordsjøen.

Fakta om biomarkører

Biomarkører kan gi en tidlig indikasjon på endringer som kan oppstå hos en organisme som følge av en bestemt påvirkning. Når omfanget av påvirkninger fra oljeindustrien skal vurderes i marine økosystemer, brukes slike biomarkører. Ved å måle biomarkørene DNA-addukter, CYP1A og PAH-metabolitter i fisk (torsk og hyse), kan man finne ut om fisken påvirkes av utslipp fra oljeinstallasjonene ute på havet.

  • DNA-addukter dannes i leveren når kreftfremkallende stoffer (for eksempel PAH) bindes til DNA. Mengden DNA-addukter er ansett for å være en pålitelig biomarkør som viser grad av påvirkning som følge av eksponering for PAH. Biomarkøren kan brukes til å oppdage endringer i celler og vev som kan føre til mutasjoner hos fisk.
  • CYP1A er et protein i leveren som fungerer som en katalysator i den metabolske nedbrytningen av bestemte typer stoffer. Etoxyresorufin-0-deetylase (EROD)-aktivitet er et enzymassay som måler aktiviteten av CYP1A.  Proteinet hemmes av enkelte stoffer, som for eksempel tungmetaller, og økte mengder av proteinet blir produsert i fisk og andre vertebrater ved eksponering for organiske miljøgifter som for eksempel PAH, PCB og dioksiner. Økte mengder av proteinet kan måles som økt EROD-aktivitet. Ved å måle aktiviteten til proteinet i fisk, kan vi si noe om i hvilken grad fisken påvirkes av utslipp av forurensende stoffer.
  • PAH-metabolitter blir oppkonsentrert i galleblæren hos fisk ved nedbryting av PAH. Analyse av PAH-metabolitter i galle er en svært sensitiv metode for overvåking av PAH-eksponering. 

Status og trend for oljepåvirket fisk i Nordsjøen

Undersøkelser av PAH-metabolitter har vist at fisk på Tampen er mer eksponert for PAH enn fisk som lever på Egersundbanken. I tillegg til høyere forekomst av DNA-addukter, hadde hyse fra Tampen en annen fettsyresammensetning (tall fra 2002 og 2008) og lavere kondisjon (i 2008), enn hyse fra Egersundbanken. 

Overvåking fra 2001 til 2011 har vist at fisken blir eksponert for PAH i områder nær oljeplattformer. Eksponeringen måles i form av akkumulering, eller som økt konsentrasjon av PAH-metabolitter i galle fra torsk. Lav eksponering for PAH gjorde at det ikke ble funnet forhøyede verdier av PAH-metabolitter i galle fra torsk i 2004.

Akkumulering av PAH, eller annen påvirkning, har blitt sett hele 5 til 10 km fra oljeplattformene. For hyse synes det å være en gradient i  påvirkning fra områder med høy oljeaktivitet (Tampen) til områder uten oljeaktivitet. 

Effekter som variasjon i fiskens fettsyresammensetning og lavere kondisjon kan forårsakes av miljøpåvirkning og det fisken spiser.

I de fleste prøver som blir tatt blir det ikke funnet påvisbare nivåer av NPD/ PAH og alkylfenoler. Disse stoffene metaboliseres effektivt i fisk og eksponeringen må derfor være svært høy før det kan forventes å finne slike stoffer i betydelige mengder i fisken. 

Årsaker til trendene

Biomarkørene påvirkes av utslipp av produsert vann fra oljeindustrien. Produsert vann inneholder PAH, som kan føre til økt CYP1A-aktivitet i lever hos fisk.

Stor PAH-eksponering kan føre til bioakkumulering og DNA-skader. Nivåene av CYP1A henger sammen med fiskens eksponering for produsert vann. 

Hva er konsekvensene?

Det er tegn til PAH-belastning hos fisk i hele Nordsjøen. Det er mistanke om at hyse, som er en bunnfisk, påvirkes av stoffer fra oljebaserte borevæsker som lekker ut fra kakshaugene rundt de gamle installasjonene på både norsk og britisk side av Tampen-regionen. Utslippene av oljeholdig borekaks stoppet opp for mer enn 20 år siden. Likevel kan gamle kakshauger lekke forurensende stoffer i lang tid. 

Det er en utfordring å si hvor stor andel av PAH-belastningen som skyldes tidligere utslipp av oljeholdig borevæske, og hvor mye som skyldes operasjonelle utslipp i forbindelse med pågående aktiviteter.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: