Forurensning i tobis i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Tobis fra Nordsjøen har lave nivåer av miljøgifter.

Fakta om tobis

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien (Ammodytidae). Tobis er små planktonspisende fisk som holder til på sandbunn, der den tilbringer en stor del av tiden nedgravd. Tobisen gyter om vinteren selv om den ellers stort sett ligger i dvale på denne årstiden.

Tobisen er en nøkkelart som spiller en viktig rolle i økosystemene i Nordsjøen. Både sjøfugl og mange av de vanligste matfiskene våre, blant andre torsk, sei og sild, har tobis på menyen. Selv spiser tobis dyreplanktonet hoppekreps, og den optimale næringen er raudåte. Dette gjør tobis til et bindeledd mellom plankton og den maten vi mennesker spiser.

Det er syv ulike bestandsområder for tobis i Nordsjøen, Shetland og Skagerak/Kattegat. Danmark og Norge dominerer tobisfisket. Tobisen brukes stort sett som råstoff i fiskemel og fiskeolje som er ingredienser i fôr til oppdrettsfisk. 

Status og trend for forurensning i tobis

Tobis fra Nordsjøen har generelt lave nivåer av miljøgifter. Alle målinger har vist svært lave nivåer av kadmium, kvikksølv og bly; langt under grenseverdiene som gjelder råstoff til fiskefôr. Kadmiumnivåene målt de tre siste årene (2015-2017) var høyere enn tidligere. Men det er tatt for få prøver hvert år til å konkludere med at det er en økende trend.

Kvikksølvnivåene i tobis er også stort sett under miljøkvalitetsstandarden som er satt i vanndirektivet. Miljøkvalitetsstandarden skal beskytte de mest sårbare delene av økosystemet og er satt mye lavere enn grenseverdien for fiskefôr, slik at dyr og fugler som fortærer store mengder fisk beskyttes mot skadelige nivåer av kvikksølv.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivået av dioksiner og dioksinlignende PCB målt i 2016 var over grenseverdien på 4 ng TE/kg (nanogram toksiske ekvivalenter per kilogram).  Dette gjelder fôrmidler med 12 prosent vann (tilsvarer 0,67 ng TE/kg ved vanninnhold på 72 prosent). Både i 2014, 2015 og 2016 var gjennomsnittsnivået av sum dioksiner og furaner over grenseverdien for fôrmidler på 1,25 ng TE/kg (tilsvarer 0,21 ng TE/kg ved 72 prosent vanninnhold).

Nivået av dioksiner og dioksinlignende PCB var likevel godt under miljøkvalitetsstandarden på 6,5 ng TE/kg våtvekt.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 Nivået av bromerte flammehemmere PBDE var betydelig høyere i 2004 enn i 2014-2016. I 2014-2016 har nivåene vært stabile. Nivåene av PBDE7 i tobis er over miljøkvalitetsstandarden som gjelder i vanndirektivet. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivåene av plantevernmidler målt i tobis lå i 2014-2016 under de grenseverdiene som gjelder for omsetning av fôrmidler, med unntak av en prøve i 2015 som hadde et nivå av HCB på 2,3 µg/kg våtvekt. Grenseverdien for HCB er 10 µg/kg ved 12 prosent vanninnhold (tilsvarer ca. 1,7 µg/kg våtvekt). Andre plantevernmidler som fantes i målbare nivåer var toxaphene, klordan, DDT og heptaklor. Aldrin, endosulfan, endrin og α-, β- og γ-HCH hadde bare ikke-målbare nivåer, langt under grenseverdiene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Tobis påvirkes av forurensning som oppstår lokalt eller som kommer langveisfra med luft- og havstrømmer. Noen stoffer kan også forekomme naturlig, og innholdet av disse trenger derfor ikke bare å skyldes forurensning. Dette gjelder blant annet tungmetaller som for eksempel kadmium og kvikksølv.

Innholdet av miljøgifter i tobis påvirkes av innholdet av disse stoffene i det de spiser, som dyreplankton. Siden tobis er på et forholdsvis lavt nivå i næringskjeden og har relativt kort levetid, er det forventet at innholdet av miljøgifter generelt er lavt. Innholdet av miljøgifter i tobis vil i sin tur påvirke dyr høyere oppe i næringskjeden som spiser mye tobis.

Hva er konsekvensene?

Tobis i Nordsjøen inneholder relativt lave nivåer av miljøgifter. Det er så langt ikke grunnlag for å si at det har skjedd endringer i nivåene over tid. 

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: