Forurensning i rødspette i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Foreløpig har vi lite data om miljøgifter i rødspette fra Nordsjøen, men nivåene som er funnet så langt er lave. Nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Fakta om rødspette

Rødspette er en vanlig flatfisk som forekommer på sand- og mudderbunn hvor de graver seg ned om dagen og er i ro i lange perioder. Arten er inndelt i en rekke bestander, og bestanden i Nordsjøen er den klart største. Den finnes ned til ca. 200 meter.

Rødspetta i Nordsjøen er sjelden over et halvt kilo og 40 cm. Voksen fisk spiser børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. En stor del av den umodne rødspetta i Skagerrak stammer fra gytefeltene i Nordsjøen.

Rødspetta som lever i Skagerrak vandrer over større områder enn rødspetta i Nordsjøen, og en del voksen rødspette vandrer også østover mot nordre Kattegat.

Status og trend for miljøgifter i rødspettefilet

Nivået av kvikksølv i rødspette analysert i 2007 og i 2014-2017 var godt under Norge og EUs grenseverdi for trygg mat, som er på 0,5 mg/kg våtvekt. Nivåene av kadmium og bly var stort sett under eller like over analysemetodens bestemmelsesgrenser og dermed også langt under grenseverdiene for mattrygghet. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kvikksølvnivået i rødspette var likevel over miljøkvalitetsstandarden på 0,020 mg/kg våtvekt. Denne grensen er satt for å beskytte de mest sårbare delene av økosystemet og er derfor betydelig lavere enn grenseverdien for mattrygghet, slik at også dyr og fugler som fortærer store mengder fisk beskyttes mot skadelige nivåer av kvikksølv.

Nivået av arsen var relativt høyt i rødspette, sammenlignet med annen fisk. Det er mest sannsynlig ikke-giftige former av arsen som blir funnet, siden nivået av den mest giftige formen, uorganisk arsen, generelt er lavt i fisk. Gjennomsnittsnivået varierer mye mellom år, og forskjellen mellom år kan skyldes at prøvene ble tatt til ulik tid på året, og at rødspetta har tatt ulike byttedyr.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Rødspette er en relativt mager fisk, og nivåene av organiske miljøgifter analysert i prøver fra 2014 og 2015 var nokså lave og godt under grenseverdiene satt for mattrygghet.

Status og trend for radioaktivitet i rødspette

Nivåene av cesium-137 i rødspette fra Nordsjøen og Skagerrak er lave og analysene har vært under deteksjonsgrensen på 0,5 Bq/kg våtvekt. Nivåene av naturlige radionuklider og annen radioaktiv forurensning er ikke kartlagt. 

Årsaker til trendene

Rødspette påvirkes av forurensning som oppstår lokalt eller som føres langveisfra med luft- og havstrømmer. Noen stoffer kan også forekomme naturlig og innholdet av disse trenger derfor ikke å skyldes menneskeskapt forurensning i sin helhet. Dette gjelder blant annet tungmetaller som for eksempel kadmium og kvikksølv.

Innholdet av miljøgifter og radioaktivitet i rødspette påvirkes av innholdet av disse stoffene i det de spiser, som børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk. Innholdet i rødspette vil i sin tur påvirke dyr som spiser mye rødspette. 

Hva er konsekvensene?

Det var ingen overskridelser av grenseverdiene for mattrygghet med hensyn til metaller i filet av rødspette fra Nordsjøen og Skagerrak i 2007 og i 2014-2017. Nivået av kvikksølv var lavt, men likevel over miljøkvalitetsstandarden. 

Nivåene av Cs-137 er langt under grenseverdien for mattrygghet på 600 Bq/kg, men selv om nivåene av radioaktiv forurensning i rødspette er svært lave, bidrar denne type forurensning til et uønsket dosebidrag til befolkningen. 

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: