Forurensning i reker i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Nivåene av miljøgifter i reker fra Nordsjøen er lave. Også nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Fakta om reker

Dypvannsreken (Pandalus borealis) liker seg best på mer enn 70 meters dyp. Den finnes også i grunnere områder opp til 15 meter og helt ned til 900 meters dyp. Dypvannsreken trives ved temperaturer mellom 1 og 6 °C.

Reken lever blant annet av små krepsdyr og mark på sjøbunnen. I de frie vannmassene beiter den på dyreplankton. Den er et viktig byttedyr for mange arter av bunnfisk, særlig torsk. Reke er den kommersielt viktigste krepsdyrarten i Norge.

I Nordsjøen deles rekebestanden inn i tre populasjoner. Én i Norskerenna/Skagerrak, én på Fladengrunn og én i Farndypet.

Status og trend for miljøgifter i reker

Kadmium, bly og kvikksølv i reker ble målt i 2007 og årlig fra 2014 til 2017. De nivåene som ble målt var under Norges og EUs grenseverdier for trygg sjømat på 0,5 mg/kg, som gjelder for alle de tre metallene i muskelkjøtt av krepsdyr.

Hele, upillede reker (målt fra og med 2014) hadde høyere nivåer av kadmium, bly og kobber enn pillede reker. Nivåene av kvikksølv og arsen var høyest i de pillede rekene. Totalinnholdet av arsenforbindelser i reker er høyt (i snitt 18,5 mg/kg i pillede reker i 2017). Arsen i sjømat foreligger stort sett i form av en ikke-giftig organisk forbindelse.

Innholdet av kvikksølv i både hele og pillede reker lå noe over miljøkvalitetsstandarden for kvikksølv som er satt i vanndirektivet (0,020 mg/kg våtvekt). Denne grenseverdien skal beskytte de mest sårbare delene av økosystemet, og er satt mye lavere enn grenseverdien for mattrygghet, slik at også dyr og fugler som fortærer store mengder fisk beskyttes mot skadelige nivåer av kvikksølv.

Det er ikke grunnlag for å si at det har vært noen endring i nivåene av tungmetaller i reker i perioden overvåkningen har pågått.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivåene av fettløselige organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og PBDE i reker er generelt forholdsvis lave. Nivået av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i pillede reker var i perioden 2014 til 2017 mellom 0,20 og 0,41 ng TE/kg (nanogram toksiske ekvivalenter per kilogram), Dette er godt under grenseverdien er på 6,5 ng TE/kg. Hele reker hadde noe høyere nivåer, med opp til 1,1 ng TE/kg. De lave nivåene kan delvis forklares med rekenes lave fettinnhold (2 g/100g)

Nivået av PBDE i hele reker har i perioden 2014 til 2017 ikke vist noen økende eller nedadgående trend. Nivået var betydelig høyere enn miljøkvalitetsstandarden som gjelder i vanndirektivet, som er satt til 0,0085 µg/kg våtvekt. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivåene av plantevernmidler i reker er også lave. Det høyeste som er målt er 0,3 µg/kg pp-DDE i en samleprøve av hele reker i 2014. Ellers var det målbare verdier av HCB, dieldrin, mirex samt cis- og trans-nonaklor, og det var høyere nivåer i de hele upillede rekene enn i den spiselige delen fra pillede reker. Det er ikke satt grenseverdier for mattrygghet for plantevernmidler.

Status og trend for radioaktivitet i reker

Nivåene av cesium-137 i reker fra Nordsjøen og Skagerrak er lave. Det høyeste nivået som er målt siden målingene startet i 1998, var 0,21 Bq/kg våtvekt. Dette ble målt i 2001.

Årsaker til trendene

Rekene påvirkes av forurensning som oppstår lokalt, eller som kommer langveisfra med luft- og havstrømmer. Noen stoffer kan også forekomme naturlig i høye konsentrasjoner. Innholdet av disse stoffene i reker trenger derfor ikke å skyldes menneskeskapt forurensning. Dette gjelder blant annet tungmetaller som for eksempel kadmium og kvikksølv.

Innholdet av miljøgifter og radioaktivitet i reker påvirkes av konsentrasjonene av disse stoffene i det de spiser, som dyreplankton, bunndyr eller dødt organisk materiale. Innholdet i reker vil i sin tur påvirke dyr som spiser mye reker.

Hva er konsekvensene?

Reker i Nordsjøen/Skagerrak har generelt sett svært lave nivåer av metallene kvikksølv og bly og svært lave nivåer av organiske miljøgifter. Det var ingen overskridelser av grenseverdiene for mattrygghet med hensyn til metaller eller organiske miljøgifter i 2007 og 2014-2017. Nivåene av arsen er høye, men sannsynligvis dreier dette seg om lite giftige arsenforbindelser. Det er foreløpig ikke grunnlag for å si at det har vært noen endring i nivåene av miljøgifter i perioden. 

Nivåene av radioaktiv forurensning i reker er lave. Nivåene varierer fra under deteksjonsgrensen til 0,21 Bq/våtvekt. Nivåene av naturlige radionuklider og annen radioaktiv forurensning er ikke kartlagt.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: