Lufttilførsler av forurensninger til Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Luftmålinger viser at forurensninger fra utslipp i Europa påvirker Nordsjøen og Skagerrak. Flere av miljøgiftene har imidlertid vist en nedadgående trend de siste årene.

Fakta om tilførsler av forurensninger 

Tilførsler av miljøgifter og annen forurensning til Nordsjøen og Skagerrak skjer via luft- og havstrømmer, fra elver og avrenning fra land. Lufttilførsler av tungmetaller, inkludert kvikksølv, organiske miljøgifter og nitrogen vurderes som de viktigste forurensningene å overvåke. Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR), om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet, stiller krav om overvåking av slike tilførsler til Nordsjøen og Skagerrak. 

Avrenning fra jordbruksområder ved kysten er den viktigste kilden til tilførsler av nitrogen til Nordsjøen og Skagerrak. Atmosfæriske tilførsler bidrar også, og vil kunne føre til algeoppblomstring og overgjødsling (Troost et al., 2013).

Undersøkelser viser at avstanden fra land har betydning for hvor stort bidraget fra atmosfæren blir (Green et al., 2013). For de største delene av Nordsjøen ser det ut til at lufttilførsler er viktigst for de fleste miljøgifter som er undersøkt (kvikksølv, de fleste andre tungmetaller, PAH og PCB). I Skagerrak er situasjonen en annen, her er tilførsler fra land (elver) viktigst for de fleste tungmetaller og PCB.

Status og trend for forurensninger i luft og nedbør

Målinger av luftforurensning på Birkenes

I dag måles følgende miljøgifter og næringssalter på Birkenes målestasjon i Aust-Agder:

  • tungmetaller: kvikksølv, bly, kadmium, krom, nikkel, kobber, sink, arsen, vanadium, kobolt
  • organiske miljøgifter: α- and g-HCH (1991-2016), HCB (1991-2016), CHL (2010-2016), DDT (2010-2016), PCB (2004-2016), PAH (2009-2016), PBDE (2008-2016), HBCD (2006-2016), ioniske PFAS (2006-2016)
  • nitrogen (NO2, NH3, HNO3, NO3- og NH4+)

Overvåkingen utføres som en del av programmet "Overvåking av langtransporterte forurensninger i luft og nedbør" under "Statlig program for forurensningsovervåking" i regi av Miljødirektoratet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører overvåkingen.

For nitrogen skjer den viktigste atmosfæriske avsetningen via nedbør. Målinger på Birkenes viser en tydelig nedadgående trend av nitrogen i nedbør fra 1974 til 2000. Fra 1980 til 2016 var det en signifikant reduksjon i nitrat på 41 prosent og 54 prosent for ammonium. Fra 1990 til 2016 var det en signifikant reduksjon på 38 prosent for begge.

Fra 2000 til 2016 var det ingen signifikant nedgang for ammonium, men nitrat viste en reduksjon på 22 prosent. De observerte reduksjonene i konsentrasjonene av nitrogenforbindelser på Birkenes er i tråd med utslippsreduksjoner i Europa.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Tungmetaller i nedbør

Tungmetallkonsentrasjonen i nedbør har hatt en betydelig nedgang siden målingene startet i 1979. Når datasettene fra Lista og Birkenes kombineres, ser vi en signifikant reduksjon i kvikksølvkonsentrasjonen i nedbør på 60 prosent siden 1990. I 2016 var konsentrasjonene av kadmium, bly og vanadium i nedbør signifikant lavere enn i 2015 og blant de laveste nivåene som er målt. Bly og kadmium har hatt en reduksjon på mer 90 prosent siden 1980. Disse reduksjonene er i overensstemmelse med andre målestasjoner i Europa og kan forklares av store utslippsreduksjoner i Europa.

Tungmetaller i luft

Metaller i luft har ikke blitt målt i like mange år som metaller i nedbør. De første målingene i luft ble gjort i begynnelsen av 1990-åreneOgså luftmålingene viser en signifikant reduksjon for de fleste metaller (arsen, kadmium, kobolt, krom, bly, nikkel, sink og vanadium) for perioden 1991-2016, når vi kombinerer målingene fra Lista og Birkenes. Reduksjonen har vært 84 prosent for bly og 64 prosent for kadmium. For kvikksølv i luft er det en svak nedadgående trend på 16 prosent. Det er en større avtagende trend i nedbør enn i luft for kvikksølv.  Disse trendene i luft og nedbør er ikke direkte sammenlignbare siden kvikksølv i gassfase er en global spredt miljøgift med lang levetid i atmosfæren, mens våtavsetning via nedbør først og fremst gjelder kvikksølv som partikkel eller i oksidert gassform.

HCB og HCH og andre stoffer i luft

HCH og HCB er de eneste organiske miljøgiftene som har blitt målt i luft på Birkenes over mange år. Målingene startet i 1991 for HCH og  HCB. Dataene viser en signifikant reduksjon av HCH-konsentrasjonene. For HCB ses en mindre reduksjon fra 90-tallet frem til 2010. Etter dette ses en økning av HCB-konsentrasjonene i luft på Birkenes, og nivået i 2016 er den høyeste som er observert i løpet av en tiårsperiode.

For sum PCB-7 har nivåene vært stabile de siste seks årene, etter en periode med nedadgående nivåer mellom 2005 og 2011. 

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

HCB og HCH i nedbør

Målingene av HCB og HCH i nedbør på Birkenes viser også en signifikant reduksjon av HCH-konsentrasjonene og en mindre reduksjon av HCB siden 1990-tallet.

Andre miljøgifter

Ingen trender kan ses for klordaner, DDT, sum PAH, PBDE, eller HBCD, men nivåene i 2016 var blant de laveste hittil. Lavere konsentrasjoner av PFOS og PFOA i 2014-2016 skyldes lavere analytisk deteksjonsgrense, dvs at man kan detektere/måle lavere konsentrasjoner på instrumentene.

Årsaker til trendene

Forurensningssituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak påvirkes av utslipp av miljøgifter og andre forurensninger fra ulike områder i verden. Hvor store tilførslene blir påvirkes også av vær og vindretning, klimatiske og geologiske forhold. Figuren under viser hvordan Birkenes påvirkes av lufttilførsler fra ulike land (Eckhardt, 2009).

birkenes_2015.png

Hva er konsekvensene?

Nivåene av flere tungmetaller og enkelte POPer viser nedadgående trender, men målinger av HCB i 2011-2016 viser en økning i luftkonsentrasjonen. For nitrogen har reduksjonen stagnert, og nitrogen er fortsatt en betydelig miljøutfordring for Nordsjøen og Skagerrak.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv, kan du lese mer her: