Filter
Laster...

Forurensende stoffer

Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

Blåskjell. Foto: Janne Gitmark. NIVA

Blåskjell langs kysten fra Østfold til Sogn og Fjordane er stort sett lite forurenset av miljøgifter. I den grad forskerne ser noen trend for de siste 32 årene går den nedover.

Les mer om Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

Forurensning i nordsjøsild

Sildestim. Foto: Hege Iren Svensen

Nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer er undersøkt i nordsjøsild. Generelt sett er nivåene lave. Målingene brukes for å vurdere forurensingsnivå og mattrygghet.

Les mer om Forurensning i nordsjøsild

Forurensning i reker i Nordsjøen

Havforskningsinstituttet tar miljøgiftprøver av kokte, pillede reker. Foto: Havforskningsinstituttet

Nivåene av miljøgifter i reker fra Nordsjøen er lave. Også nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Les mer om Forurensning i reker i Nordsjøen

Forurensning i rødspette i Nordsjøen

Rødspette. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Foreløpig har vi lite data om miljøgifter i rødspette fra Nordsjøen, men nivåene som er funnet så langt er lave. Nivået av det radioaktive stoffet cesium-137 er lavt.

Les mer om Forurensning i rødspette i Nordsjøen

Forurensning i tobis i Nordsjøen

Tobis: Foto: Nils Aukan, UWVPhoto

Tobis fra Nordsjøen har lave nivåer av miljøgifter.

Les mer om Forurensning i tobis i Nordsjøen

Forurensning i torsk i Nordsjøen

Torsk. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Nordsjøtorsken er generelt lite forurenset av miljøgifter, men er noe mer forurenset enn torsk fra Norskehavet og Barentshavet. Også kysttorsken, som lever nærmere kysten enn nordsjøtorsken, er stort sett lite forurenset. Høye nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCB  gjør likevel at Mattilsynet fraråder dem som fisker til eget bruk å spise lever av selvfanget fisk tatt i skjærgården.

Les mer om Forurensning i torsk i Nordsjøen

Imposex hos purpursnegl langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak

Purpursnegl. Foto: Lise Tveiten NIVA

Konsentrasjonene av miljøgiften TBT i purpursnegl er lave langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak. Det er også en klar nedgang i kjønnsforstyrrelse som skyldes TBT hos denne sneglen. Dette viser at forbudet mot TBT har hatt en positiv effekt.

Les mer om Imposex hos purpursnegl langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak

Lufttilførsler av forurensninger til Nordsjøen og Skagerrak

Luftmålestasjonen på Birkenes i Øst-Agder. Foto: NILU

Luftmålinger viser at forurensninger fra utslipp i Europa påvirker Nordsjøen og Skagerrak. Flere av miljøgiftene har imidlertid vist en nedadgående trend de siste årene.

Les mer om Lufttilførsler av forurensninger til Nordsjøen og Skagerrak

Oljepåvirket fisk i Nordsjøen

Et benzopyren DNA addukt med kovalent bundet benzopyren. Illustrasjon: Zephyris, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Ved hjelp av såkalte biomarkører kan man finne ut om fisk påvirkes av utslipp fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Biomarkørene dannes i fisk når fisken eksponeres for ulike miljøgifter, som for eksempel PAH. Resultatene så langt viser at det er tegn til PAH-belastning hos fisk i hele Nordsjøen.

Les mer om Oljepåvirket fisk i Nordsjøen

Oljetilsølt lomvi i Sørvest-Norge

En død lomvi har strandet på Solastranden. Foto: Kjell Mjølsnes, november 2009

Bare to (1 prosent) av de mer enn 200 lomviene som ble funnet strandet i overvåkingen langs Rogalandskysten de siste seks årene var tilsølt av olje. Dette stemmer bra overens med funn i andre land i Nord-Europa. Der har man sett en vedvarende reduksjon i andelen oljetilsølte lomvier siden slutten av 1970-tallet.

Les mer om Oljetilsølt lomvi i Sørvest-Norge

Plast i havhestmager i Nordsjøen

Plast funnet i magen til en havhest fra Nord-Norge. Foto: Magdalene Langset, NINA

I gjennomsnitt 54 prosent av alle havhester som strander langs Rogalandskysten har mer enn 0,1 gram plast i magen. Vi ser ingen tegn til bedring, selv om andelen var høyere for noen få år siden da svært få havhester strandet i våre farvann.

Les mer om Plast i havhestmager i Nordsjøen

Radioaktivitet i sjøvann i Nordsjøen

Nordsjøen. Foto: Hilde Kristin Skjerdal, Statens strålevern

Nivåene av menneskeskapte radioaktive stoffer i Nordsjøen og Skagerrak er lave, men de er noe høyere enn i Norskehavet og Barentshavet.  

Les mer om Radioaktivitet i sjøvann i Nordsjøen

Radioaktivitet i tang i Nordsjøen

Blæretang (Fucus vesiculosus). Foto: Stemonitis, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Nivåene av radioaktivitet langs kysten av Nordsjøen og Skagerrak er generelt sett lave, og i stor grad lavere enn tidligere observert. Årsaken er mindre radioaktive utslipp fra viktige utslippskilder.

Les mer om Radioaktivitet i tang i Nordsjøen

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Miljøovervåking viser at sjøbunnarealet som er påvirket av THC hadde en solid nedgang fra 1988 til 2008. Overvåkingsresultatene fra 2009 til 2014 kan tyde på at arealet øker igjen, eller i alle fall at nedgangen er i ferd med å bremse opp, men det er en del usikkerhet knyttet til disse resultatene. Forurensningsnivået av barium øker i hele Nordsjøen. Indikatoren er under utvikling og beregningsmetodikken som brukes må sees nærmere på. 

Les mer om Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Tilførsler av forurensning fra elver og kystnære områder til Nordsjøen og Skagerrak

Sira i Vest-Agder. Foto: Ellen Grethe Ruud Åtland

Klimaendringer, med mer flom og avrenning, og utslipp fra fiskeoppdrett gjør at mengdene fosfor og nitrogen langs kysten øker. Tilførslene av tungmetallene bly og kadmium har derimot vist en fallende tendens siden tidlig på 1990-tallet.

Les mer om Tilførsler av forurensning fra elver og kystnære områder til Nordsjøen og Skagerrak