Tobis i Nordsjøen

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Tobisbestanden i norsk sone av Nordsjøen hadde en alvorlig tilbakegang fra begynnelsen av 2000-tallet. En sterk 2013-årsklasse, en middels sterk 2014-årsklasse og en meget sterk 2016-årsklasse løftet bestanden i store områder i 2017. I de nordligste områdene er det fortsatt svært lite tobis.

Fakta om tobis

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien. Havsil (Ammodytes marinus) er den klart mest tallrike tobisarten i Nordsjøen.

Arten tilbringer store deler av livet nedgravd i sandbunn. Om vinteren har den en lang dvaleperiode, nedgravd i sanden. Om våren, på dagtid, kommer tobisen ut av sanden og danner stimer for å beite på dyreplankton i de frie vannmassene. Selv er den føde for mange arter fisk, fugl og sjøpattedyr. Om kvelden vender tobisen tilbake til sitt skjul i sanden. 

I løpet av sommeren har ett år gamle og eldre tobis vanligvis bygget opp tilstrekkelige fettreserver til å gå i dvale på nytt, mens årets yngel fortsetter å beite utover høsten.

Midtvinters kommer to år gamle og eldre tobis ut av sanden for å formere seg. De befruktede eggene avsettes i sanden, mens de nyklekte larvene flyter fritt i vannet. Straks etter gytingen vender tobisen tilbake i sanden.

Kartet viser deler av utbredelsesområdet for tobis, med gyteområdene i Nordsjøen. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere.

Status og trend for tobis i norsk sone i Nordsjøen

Tobisen er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen. Bestandssituasjonen er i stor grad bestemt av rekrutteringen, og med en meget sterk rekruttering av 2016-årsklassen så er den totale bestandsstørrelsen i 2017 på sitt høyeste nivå siden begynnelsen av 2000-tallet. Dette er oppløftende, etter at svært svak rekruttering i 2010 og 2011 og en middels svak rekruttering i 2012 ga en kraftig nedgang i bestandens størrelse og utbredelse. Rekrutteringen av 2016-årsklassen var også stor i geografisk utbredelse, mens mengden tobis i nord (Vikingbanken) fortsatt er lav. Rekruttering av 2015-årsklassen var meget lav.

tobis_alle_2017.gif

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Grafen viser utbredelse for tobis i Nordsjøen og Skagerrak siden xxxx.  

Årsaker til trendene

Gytebestanden påvirkes sterkt av rekrutteringen til bestanden, siden fisken gyter allerede som toåringer. Tidligere var også fisketrykket til dels meget høyt. De senere årene har det vært stor dynamikk i rekrutteringen, der 2015-årsklassen var den svakeste observert og 2016-årsklassen var den høyeste observert siden begynnelsen av 2000-tallet. Siden 2014 har gytebestanden vært god.

Effekten av menneskelige aktiviteter utenom fiske, for eksempel olje- og gassvirksomhet, er ikke kjent, men borekaks og nedslamming vil sannsynligvis sterkt redusere muligheten for at tobisen kan overleve om vinteren. En nylig studie viser også at tobisstimene er sterkt knyttet til sandbunn, og at store stimer nesten alltid har kontakt med bunnen for å ha en rømmningsvei mot et passende sandsubstrat. Denne tilpasningen gjør tobis ekstra utsatt for fiskeri da tilpasningen hindrer stimene i å forflytte seg vekk fra områder med sterkt fisketrykk.

Hva er konsekvensene?

Sterkt varierende rekruttering til tobisbestanden gjør at den kan endre seg mye på kort tid. . Det er verdt å merke seg at mengden tobis på Vikingbanken, Albjørn- og Lingbanken har vært svært lav siden slutten av 1990-tallet. I disse områdene er det mulig at gytebestanden er så lav at det skal veldig mye til for en sterk rekruttering skal inntreffe. Den sterke rekrutteringen til bestanden i 2013 skjedde for eksempel sør for disse områdene, men det er oppløftende at rekrutteringen av 2016-årsklassen også slo til sør på Albjørn- og Lingbanken. Tobisen er et viktig byttedyr, og når det er lite tobis har det stor innvirkning på tilgangen til mat for blant annet sjøfugl og vågehval.

For å sikre bedre forhold for tobisen har forvaltningen og rådgivningen fra 2011 blitt totalt endret og kraftig forbedret både i EU-farvann og i norsk sone. Det er lagt sterke begrensninger på både hvor store mengder tobis som kan fiskes, og hvor og når det kan fiskes. Forvaltningen tar hensyn til om områder har lite eller mye tobis, og det er fokus på å beskytte yngel. Det finnes en egen norsk forvaltningsmodell for bestanden.

Mer om overvåkingen

Formålet med indikatoren er å overvåke utbredelsen og bestandsutviklingen hos tobis i norsk sone av Nordsjøen, og gi råd om forvaltningen av bestanden. Hvor mye, og hvor det kan fiskes. Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her:

 

bis