Filter
Laster...

Fiskebestander

Nordsjøsild

Sildestim. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Nordsjøsilda er i god forfatning. De nye årsklassene har vært svake siden 2002, men silda forvaltes slik at det tas hensyn til dette.

Les mer om Nordsjøsild

Tobis i Nordsjøen

På bildet ser du en havsil som er ett år gammel og en som er fire år gammel. Foto: Espen Johnsen

Tobisbestanden i norsk sone av Nordsjøen hadde en alvorlig tilbakegang fra begynnelsen av 2000-tallet. En sterk 2013-årsklasse, en middels sterk 2014-årsklasse og en meget sterk 2016-årsklasse løftet bestanden i store områder i 2017. I de nordligste områdene er det fortsatt svært lite tobis.

Les mer om Tobis i Nordsjøen

Torsk i Nordsjøen

Torsk. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Det har vært en gradvis forbedring i tilstanden for nordsjøtorsken de siste årene. Gytebestanden har gått opp fra ett historisk lavmål i 2006, men tilveksten i bestanden er fremdeles relativt liten.

Les mer om Torsk i Nordsjøen

Sei i Nordsjøen

Sei. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Gytebestanden av sei i Nordsjøen har gått tilbake siden 2005. Tilveksten i bestanden har vært under gjennomsnittet siden 2006, og ingen nye sterke årsklasser er til stede. 

Les mer om Sei i Nordsjøen

Hyse i Nordsjøen

Hyse. Foto: Terje van der Meeren, Havforskningsinstituttet

Gytebestanden av hyse i Nordsjøen er over føre-var nivå. Fiskedødeligheten avtar, men tilveksten til bestanden er svak. Hysa er avhengig av nye sterke årsklasser med noen års mellomrom. Det siste store årskullet kom i 1999.

Les mer om Hyse i Nordsjøen

Øyepål i Nordsjøen

Øyepål i Nordsjøen. Foto: Havforskningsinstituttet

Tilstanden for torskefisken øyepål er god, etter en lang periode på 2000-tallet med dårlig rekruttering til bestanden og lav gytebestand.

Les mer om Øyepål i Nordsjøen