Forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak

Publisert av Faglig forum for norske havområder (sekretariatet) Lag rapport

Havområdet Nordsjøen og Skagerrak er rikt på ressurser som fisk og olje. Samtidig er det betydelig bekymring knyttet til utslipp av miljøgifter og næringssalter, bunntråling og annet fiske, klimaendringer og havforsuring. For å sikre en god forvaltning av havområdet er det nødvendig å se på alle påvirkninger samlet.

Det røde feltet på kartet viser forvaltningsplanområdet for Nordsjøen og Skagerrak. Du kan zoome i kartet eller klikke på "Utforsk kart" hvis du vil finne informasjon om andre karttemaer for havområdet, som olje og gassvirksomhet, skipsleder, akvakultur og vannkvalitet.

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i 2013

For å vurdere miljøkonsekvensene av menneskelig aktivitet på hele økosystemet, må vi å se på belastningen fra all aktivitet samlet. Målet er en økosystembasert forvaltning.  

En økosystembasert forvaltning betyr at menneskelig aktivitet ikke skal overskrider grensene økosystemet setter for å opprettholde sin struktur, produksjon og sitt biologiske mangfold. Slik forsøker vi å sikre at vår bruk av havområdet ikke er ødeleggende for økosystemet og at ressursene forvaltes bærekraftig.

Regjeringen la fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i 2013. Planen legger rammene for den videre forvaltningen av havområdet, angir status og målsettinger for miljø, ressurser og næringsaktivitet, og forteller hvordan vi skal nå de målene vi har satt oss.

Viktige tiltakspunkter i forvaltningsplanen

  • utvikling av kartbasert verktøy for arealdelen av forvaltningsplanene
  • prioritere arbeidet med marin forsøpling, herunder støtte frivillig oppryddingsarbeid, forbedre regelverket, og være en pådriver internasjonalt
  • legge vekt på videre kunnskapsoppbygging, blant annet etablere samordnet overvåkingssystem for vurdering av miljøtilstanden, og styrke kunnskapen om effekter av klimaendringer og havforsuring

Gjennom forvaltningsplanen framgår det at regjering og forvaltning er enige om at miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak ikke er god, og at dette i framtiden vil kreve ytterligere tiltak.

Hvem følger opp forvaltningsplanene?

Fra 2014 er det to rådgivende grupper som følger opp forvaltningsplanene for de norske havområdene. Det er Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen.

  • Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har også, sammen med Norsk Polarinstitutt, sekretariatet for gruppen. Faglig forum har ansvaret for den helhetlige, økosystembaserte vurderingen av utviklingen i havområdene, om målene som er fastsatt i forvaltningsplanene er nådd – og om vi har godt nok kunnskapsgrunnlag til å vurdere miljøets tilstand og hva som påvirker det.
  • Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet, som også har sekretariatet for gruppen. Overvåkingsgruppen er en rådgivende faggruppe og skal bidra til god samordning og utvikling av miljøovervåkingen i norske havområder, og bidra til en samlet vurdering av tilstanden og utviklingen i de marine økosystemene. Dette omfatter både miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger og effekter.

Gruppene rapporterer til en interdepartemental styringsgruppe, som ledes av Klima- og miljødepartementet.

God forvaltning av norske havområder forutsetter at vi har kunnskap om økosystemenes tilstand og utvikling, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene. Dette får vi gjennom systematisk miljøovervåking. Siden vi ikke kan overvåke alt, er det valgt ut et indikatorsett for å kunne si noe om miljøsituasjonen i havet. Overvåkingsgruppen har ansvaret for å oppdatere indikatorene. Indikatorene oppdateres normalt en gang i året.

Viktig internasjonalt samarbeid om Nordsjøen

Også de andre Nordsjølandene har stort fokus på havforvaltning, og jobber med egne forvaltningsplaner for sine havområder. Disse forvaltningsplanene skal være økosystembaserte, slik som de norske. Økt fokus på havmiljø i EU er viktig for Norge, fordi vi er et nedstrømsland for mange påvirkninger og forurensning fra Europa.