Sukkertare og trådalger - økosystem

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I et tareøkosystem er det vesentlig mer fisk og smådyr, som snegler og krepsdyr, enn i et trådalgesamfunn. Spesielt vinterstid vil sukkertaren (som er flerårig) kunne gi ly for dyr og fisk, mens trådalgene (som er ettårig) da er borte. Sol, næringssalter, temperatur og partikler påvirker veksten og konkurranseforholdet mellom sukkertaren og trådalger.

sukkertaretradalgeokosys.png

Sukkertareøkosystemet er strukturert av den store og flerårige sukkertaren som skaper et stabilt miljø på sjøbunnen. Økosystemet består av store tareplanter, små alger (undervegetasjon), mikroorganismer, krepsdyr, snegler og fisk. Sukkertareskogen huser og gir ly for mange av disse dyrene, men er også avhengig av mange av dem. For eksempel holder enkelte snegler sukkertarens blader rene for påvekstalger.

Ytre faktorer som påvirker sukkertareøkosystemet positivt eller negativt:

 • vannbevegelse gjennom bølgeeksponering og strøm (positiv effekt)
 • næringssalter som er tilgjengelige for algevekst om sommeren 
  - gir grumsete vann og bunnslam (negativ effekt)
  - gir trådalgene et konkurransefortrinn (negativ effekt)
  - gir lite ekstra vekst hos sukkertaren som tar opp næring om vinteren
 • lange perioder med havtemperatur mellom 19 og 23 grader (negativ effekt)

Trådalgesamfunnet, som mange steder har erstattet sukkertareskogen, tilbyr et annet og mer ustabilt miljø med sterke årstidsvariasjoner. Trådalgesamfunnet har ofte høyere artsdiversitet av makroalger enn sukkertaresamfunnet om sommeren, men de fleste er kortlevde sommeralger som visner om høsten og etterlater en naken sjøbunn gjennom vinterhalvåret. Dette har konsekvenser for dyr og fisk som trenger tilgang på både skjul og mat hele året. Trådalgesamfunnet uten sukkertare vurderes som et fattigere økosystem, enn en sukkertareskog.

Ytre faktorer som påvirker trådalgeøkosystemet positivt eller negativt:

 • vannbevegelse gjennom bølgeeksponering og strøm (negativ effekt)
 • næringssalter som er tilgjengelige for algevekst om sommeren og gir trådalgene et konkurransefortrinn (positiv effekt)
 • sommertemperaturen i vannet øker (positiv effekt)