Havstrategidirektivet

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

EUs havstrategidirektiv ble vedtatt i juni 2008 og omfatter landenes økonomiske soner og territorialfarvann inn til grunnlinjen. Hovedmålsettingen er å oppnå god miljøtilstand i alle EUs havområder innen 2020.

Målet er blant annet at:

  • det biologiske mangfoldet skal opprettholdes
  • fremmede arter ikke skal forårsake skader
  • kommersielle bestander skal utnyttes innenfor trygge biologiske grenser
  • overgjødsling skal være på et lavt nivå
  • forurensning med skadelige virkninger ikke skal forekomme

Havstrategidirektivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Årsaken er at havstrategidirektivet omfatter landenes territorialfarvann og økonomiske sone, mens EØS-avtalen kun gjelder territorialfarvannet. Norge er dermed ikke bundet av havstrategidirektivet.

Havstrategidirektivet og de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder har mange likheter, og EU og OSPAR er derfor viktige plattformer for samarbeid når Norge skal utvikle og følge sine helhetlig forvaltningsplaner.

Forvaltningsplaner for EUs havområder

God miljøtilstand skal sikres ved at det lages marine strategier eller forvaltningsplaner for EU-landenes havområder. Forvaltningsplanene tar utgangspunkt i en felles struktur og fremdriftsplan og inneholder blant annet:

  • Vurdering av miljøtilstanden: Innen 2012 var landene pliktige til å gjøre en innledende vurdering av miljøtilstanden og påvirkningene fra menneskelig aktivitet, samt fastsette miljømål og indikatorer.
  • Overvåking: Innen 2014 skulle helhetlige overvåkingsprogrammer fastsettes og implementeres.
  • Tiltaksprogram: Innen 2015 skulle det fastsettes helhetlige tiltaksprogrammer for å sikre god miljøtilstand innen 2020. Tiltaksprogrammene skal tre i kraft senest innen 2016.

Planer og tiltaksprogrammer skal deretter revideres hvert sjette år.

Landene har i ulik grad klart å følge opp kravene og målene i direktivet.

Økt miljøfokus og miljøinnsats

Med gjennomføringen av EUs havstrategidirektiv får vi økt miljøfokus og innsats rettet mot havområdene. Dette er viktig for Norge, som er et nedstrømsland for forurensning og påvirkning fra menneskelig aktivitet i sørlige havområder.