Fritidsfiske i sjøen

Publisert av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Lag rapport

Fritidsfiske er populært i Norge, men påvirker fiskebestandene. For å sikre at alle kan fiske også i framtiden, er det laget en del regler.

Fritidsfiske en populær aktivitet

Fiske i sjøen er en svært vanlig fritidsaktivitet i Norge og en del av allemannsretten. Omtrent en tredjedel av befolkningen fisker i sjøen.

Både de som er bosatt i Norge og turister fisker for matauk og rekreasjon. I likhet med yrkesfiskere, kan også fritidsfiskere bosatt i Norge omsette fangsten. Turister kan ikke selge fangsten sin i Norge.

Fritidsfiske bidrar til betydelig uttak av fisk

Fritidsfiske i sjøen – både som rekreasjon, matauk og salgsaktivitet – utgjør samlet et betydelig uttak av fisk i sjøen og påvirker dermed bestandene.

Nøyaktig hvor mye som tas ut vet vi ikke, men i 2018 rapporterte turistfiskebedrifter for første gang gjestenes fangster. Denne pålagte rapporteringen gir en pekepinn om omfanget av uttak av fisk innen fritidsfiske. 

Over 2,3 millioner fisk ble fanget i regi av turistfiskebedrifter i 2018, og 41 prosent av disse ble sluppet ut igjen. Tallene gjelder torsk, sei, kveite, steinbit og uer, som er de rapporteringspliktige artene.

For å bevare fiskebestandene og sikre bærekraftige fiskerier, er det fastsatt en rekke regler, og flere av disse gjelder også fritidsfiske. For eksempel er det minstemål for mange fiskeslag, noe som skal bidra til å redusere fangst av fisk som ikke har rukket å gyte.

Regler om blant annet fiskeredskap og minstemål

Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan fiske med følgende redskap:

 • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper
 • én maskindrevet jukse eller dorg
 • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
 • liner med inntil 300 angler
 • inntil 20 teiner eller ruser

Disse redskapsbegrensningene gjelder både per person og per båt. I enkelte fiskerier er det fastsatt strengere redskapsbegrensninger enn dette. For eksempel er det ikke adgang til å fiske med mer enn 10 teiner etter hummer.

Utlendinger som ikke bor i Norge (turistfiskere) kan kun fiske med håndholdt redskap.

Fiske for salg har en omsetningsgrense

Det er tillatt å omsette fangst for inntil 50 000 kroner per år. Også denne begrensningen gjelder per person og per båt.

Minstemål

Her er minstemål for noen arter:

 • Torsk nord for 62°N: 44 cm
 • Torsk sør for 62°N: 40 cm
 • Hyse nord for 62°N: 40 cm
 • Hyse sør for 62°N: 31 cm
 • Hummer 25 cm
 • Sjøkreps 13 cm

Det finnes minstemål for en rekke andre arter. Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider.

Egne regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Det er Miljødirektoratet som har ansvaret for forvaltning av laksefisk i sjøen. Fylkesmannen i det enkelte fylket vedtar dessuten lokale regler. Det samme kan kommunene gjøre. Du må derfor sjekke om det er spesielle regler for det området der du vil fiske.

I utgangspunktet kan du fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye hele året. Det kan gjelde unntak fra dette i bestemte områder og perioder.

Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Noen områder bør du ikke fiske i. I rundt 30 fjorder og havner er nivåene av miljøgifter så høye at Mattilsynet advarer mot selvfanget fisk og annen sjømat.

Mattilsynet fraråder også de som fisker til eget bruk å spise lever fra fisk tatt i skjærgården.

Noen arter er helt eller delvis fredet

Noen arter er totalfredet, og noen er delvis fredet. For eksempel er det forbudt å fiske vanlig ål (Anguilla anguilla), mens den såkalte havålen (Conger conger) ikke er fredet. Nord for 62°N er det forbudt å fiske blåkveite med garn fra og med 1. september til og med 30. april, og hummer er fredet store deler av året. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. Se oversikt over totalfredete arter og delvis fredete arter på Fiskeridirektoratets nettsider.

Mer om fritidsfiske i sjøen og alle regler om minstemål og redskap finner du på Fiskeridirektoratets nettsider