Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Sjøfugl og sjøpattedyr
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver størrelsen på hekkebestanden av polarlomvi over tid i utvalgte kolonier innenfor forvaltningsområdet Lofoten – Barentshavet; på Hjelmsøya i Finnmark, Bjørnøya og Diabasodden, Alkhornet, Fuglehuken og Ossian sarsfjellet på Spitsbergen. 

En hekkebestand er definert som den delen av bestanden som hekker hvert år. Hekkebestanden registreres ved å telle antall individer i avgrensede områder.
Hekkebestandens størrelse kan påvirkes direkte eller indirekte av klimarelaterte påvirkninger av tilgangen på fisk av riktig størrelse, fiskerier, predasjon og menneskelige forstyrrelser på hekkeplassene. Arten tilbringer mye tid på sjøen og er således sårbar for oljeforurensning. Dette gjelder spesielt i hekketiden og når de er samlet i tette konsentrasjoner, f eks i mytetiden, når de skifter fjærdrakt, eller ved viktige næringsforekomster i vinterhalvåret. 

Metode: For polarlomvi telles antall tilsynelatende rugende individer (både hanner og hunner) innenfor faste prøvefelt eller i hele kolonier 5-10 ganger i løpet av rugeperioden. Dette tallet kan ikke konverteres direkte til antall par siden begge foreldrene kan være tilstede samtidig. Tallet antas likevel å gi et godt bilde av hekkebestandens størrelse når tellingen gjentas flere ganger. I noen kolonier der de hekker skjult telles antall egg innenfor faste områder. Overvåkingen skjer i henhold til internasjonalt standardiserte metoder beskrevet for lomvi av bl.a. Walsh et al. 1995.

Parallelt med tellingene samles det også inn data på hekkesuksess, voksenoverlevelse og diett på et utvalg av lokalitetene.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Kvaliteten og representativiteten på de innsamlede dataene regnes som rimelig god.

Referansenivå

Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 år og historiske data.

Tiltaksgrense

Nedgang i bestanden på 20 prosent eller mer over fem år, avvik på mer enn 10 prosent i forhold til forventet voksenoverlevelse, eller mislykket hekking fem år på rad.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NINA Norsk institutt for naturforskning
Forfattere

Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, shl@nina.no
Tycho Anker-Nilssen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, tycho@nina.no
Hallvard Strøm, Norsk polarinstitutt, hallvard.strom@npolar.no

Sekretariatet: Anne Kirstine Frie anne.kirstine@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer om polarlomvi hos MOSJ