Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Sjøfugl og sjøpattedyr
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver den årlige størrelsen på hekkebestanden av krykkje i utvalgte kolonier innenfor forvaltningsområdet Lofoten – Barentshavet på Røst, Hjelmsøy og Hornøy, samt Bjørnøya og Spitsbergen.

En hekkebestand er definert som den delen av bestanden som hekker hvert år. Hekkebestanden registreres ved å telle antall individer i avgrensede prøvefelt. Overvåkingen av krykkje gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt (NP) og finansieres av Miljødirektoratet.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning
Kvalitet og usikkerhet

Indikatoren fungerer godt.

Referansenivå

Gjennomsnittlige bestandsverdier de siste 10 årene og historiske data.

Tiltaksgrense

Nedgang i bestanden på 20 prosent eller mer over fem år, avvik på mer enn 10 prosent i forhold til forventet voksenoverlevelse, eller mislykket hekking fem år på rad.

Status – sist oppdatert
Krykkje i Barentshavet ( )
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NINA, Norsk Polarinstitutt
Forfattere

Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, shl@nina.no
Tycho Anker-Nilssen, Norsk institutt for naturforskning, NINA, tycho@nina.no
Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt, hallvard.strom@npolar.no

Sekretariat:  Anne Kristine Frie anne.kirstine@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett

 

Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer om krykkje hos MOSJ