Filter
Laster...

Sjøfugl og sjøpattedyr

Krykkje i Barentshavet

Krykkje med unger. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hekkebestandene av krykkje langs fastlandskysten har gått sterkt tilbake siden begynnelsen av 1980-tallet. Unntaket er Anda der bestanden har holdt seg stabil. På Bjørnøya og Spitsbergen er det observert stabile bestander i alle koloniene unntatt Ossian Sars der hekkebestanden har økt de siste 10 årene (perioden 2006-2016). 

Les mer om Krykkje i Barentshavet

Lomvi i Barentshavet

Lomvi på vannet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Lomvi er en fiskespisende sjøfugl med vid utbredelse i Nord-Atlanteren. Hekkebestandene i de fleste norske koloniene har gått kraftig tilbake de seneste tiårene. Tilstanden for den nordnorske bestanden av lomvi er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs norskekysten. Årsakene til dette er delvis ukjente, men klimarelaterte endringer i næringstilgang, bifangst og økt predasjon har sannsynligvis spilt en rolle. 

Les mer om Lomvi i Barentshavet

Lunde i Barentshavet

Lunde. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hekkebestanden av Lunde har gått tilbake i Lofoten/Vesterålen de siste årene, mens den har holdt seg stabil eller økt på Hornøya i Finnmark. For å lykkes med hekkingen må lunden ha god tilgang på energirik fisk til ungene, spesielt lodde og sild. Den mislykkes ofte i år der disse fiskene uteblir.

Les mer om Lunde i Barentshavet

Polarlomvi i Barentshavet

Polarlomvi og lomvi på Bjørnøya. Foto: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Polarlomvi er en fiskespisende sjøfugl som har arktisk utbredelse i Nord-Atlanteren. Den hekker på Hjelmsøya og Hornøya i Finnmark og på Svalbard. Arten beiter langt til havs på andre tider av året. Arten er nå nesten forsvunnet fra Hjelmsøya, mens den har gått tilbake i Svalbardkoloniene. Årsakene til dette er ukjente, men klimarelaterte endringer i tilgang på næring kan ha spilt en rolle.

Les mer om Polarlomvi i Barentshavet

Romlig fordeling av sjøfugl i Barentshavet

Knølhval og krykkje nær Svalbard. Foto: Eirik Grønningsæter

Ulike sjøfuglarter finnes i ulike leveområder i Barentshavet. De siste ti årene har leveområdene ligget fast, og vi ser foreløpig ingen tendens til en nordlig forskyvning. De fleste artene har blitt mindre tallrike de siste ti årene. Men det er stor variasjon i artenes tallrikhet fra år til år, noe som primært reflekterer vandringer av fugl inn og ut av Barentshavet.

Les mer om Romlig fordeling av sjøfugl i Barentshavet

Romlig fordeling av hval i Barentshavet

Knølhval beiter blant annet i Barentshavet om sommeren, og vandrer sørover til tropiske strøk om vinteren. Her ser du knølhval ved Bjørnøya. Foto: Nils Øien, Havforskningsinstituttet

Vår kunnskap om hvalenes økologiske rolle i Barentshavet er begrenset. Kunnskap om hvor hvalene oppholder seg gir oss både innsikt i hvalenes økologi og samspillet mellom hval og byttedyr i Barentshavet.

Les mer om Romlig fordeling av hval i Barentshavet