Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Truede arter og naturtyper
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Hensikten med indikatoren er å si noe om tilstanden til truede marine arter og naturtyper i Lofoten og Barentshavet. Artene kan være truet av menneskelig aktivitet eller være sårbare for endringer i miljøet.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning
Kvalitet og usikkerhet

Vi har for lite kunnskap om mange arters og naturtypers utbredelse og hva som er de viktigste truslene. Vi har behov for bedre kartlegging og analyser, slik at vi blir bedre i stand til å koble tilbakegang med påvirkningsfaktorer.

Det er bare et fåtall av artene i tabellen i indikatorteksten som overvåkes årlig. Dette gjelder fisk, sjøpattedyr og fugl. Mange arter som er antatt truet kan ikke bli tilstrekkelig vurdert på grunn av datamangel. Disse er derfor ikke med i tabellen over. Det foregår heller ingen systematisk overvåking av de naturtypene som er vurdert.

Referansenivå

Levedyktig bestandsnivå og historiske data for bestandsnivå.

Tiltaksgrense

Bestandsnivået for utvalgte arter ligger under det som ansees å være levedyktig bestand.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Ikke årlig Må avklares
Ansvarlig etat Miljødirektorartet
Forfattere

Elisabet Rosendal, Miljødirektoratet, elisabet.rosendal@miljodir.no  

Sekretariatet: Josefina Johansson josefina.johansson@imr.no 

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett

Den norske rødlistas kategorier baserer seg på en vurdering av graden av risiko for at arten ikke vil være levedyktig i fremtiden. Artenes fremtidige levedyktighet blir vurdert ut fra et kriteriesett som har blitt utviklet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN).

Datagrunnlaget rapporteres også til