Filter
Laster...

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Barentshavet

Krykkje er den mest utpregede sjøfuglen av våre måker. Den er klassifisert som sterkt truet på rødlista som kom i 2010. Lomvien regnes som kritisk truet. Flere andre sjøfuglarter som holder til Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er oppført på rødlista. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Mange av de mest truede marine artene som Norge har et særskilt forvaltningsansvar for finnes i havområdet Lofoten-Barentshavet. 26 av artene som er vurdert som truet i den norske rødlista fra 2015 har sitt leveområde her og på Svalbard. To naturtyper er med på rødlista over naturtyper, som kom ut i 2011. Høsting, ødeleggelse av leveområder og forurensning er de viktigste påvirkningsfaktorene. Noen arter er også negativt påvirket av klimaendringer.

Les mer om Truede arter og naturtyper i Barentshavet