Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Plankton
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren sier noe om endringer i det fysiske havmiljøet som har betydning for oppstarten av den marine produktive sesongen. 

Tidspunktet for vårblomstringen av planteplankton har betydning for produksjon av dyreplankton, larver og yngel, som er næring for fisk og andre marine dyr og fugler.

Utgangspunktet for indikatoren er målinger av klorofyll-a ved hjelp av satellittdata fra forskjellige optiske sensorer (inkludert SeaWiFS, MODIS, MERIS, VIIRS og Sentinel). Slike målinger er bare tilgjengelige under skyfrie forhold. For å bøte på manglende data anvendes middelverdier for åtte dagers perioder.

Dataene som benyttes i denne indikatoren er basert på reprosesserte satellitt data fra ESA GlobColour prosjektet med fire kilometers romlig oppløsning. Dataproduktet ble utviklet og levert under det nasjonale forskningsinfrastruktur prosjektet Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research – NORMAP (NFR kontrakt # 195397).

Statistisk analyse (prinsipal komponentanalyse - PCA) benyttes til å identifisere homogene havområder med hensyn til karakteristisk og sammenfallende variabilitet i fordelingen av klorofyll-a. Fem statistisk signifikant homogene soner (sone 11, 12, 13, 23, 24 i kartet under) blir romlige midlere verdier beregnet ved analyse av satellittdata for Barentshavet. For hver av disse geografiske sonene blir tidspunktet for starten på vårblomstringen fastsatt for hvert enkelt år.

Økning i konsentrasjonene av klorofyll-a viser at våroppblomstringen er i gang. Basert på erfaring antar vi at 30 prosent av de laveste klorofyll-a målingene tilhører periodene henholdsvis før og etter våroppblomstringen. Tidspunktet for starten på våroppblomstringen defineres derfor som den første dagen når klorofyll-a konsentrasjonen overstiger 30-persentilen (P30) for hver enkelt geografisk sone.

For hver sone beregnes P30 ut fra analyse av daglige satellitt data i hver enkelt geografisk sone, for perioden 1998 til 2018. Den årlige startdatoen for våroppblomstringen i hver region fastsettes derfor automatisk, som vist i figurene under.

Våroppblomstring, Barentshavet, sone 11.

Figurene viser årlig tidsutvikling av klorofyll-a konsentrasjon i sone 11 i Barentshavet (som et eksempel). Blå prikker og kurve viser konsentrasjonen for hver åttende dag. Svart kurve er dataene flytende midlet over en tre ukers periode. Grønn horisontal linje indikerer P30 og grønn vertikal linje den automatisk identifiserte startdatoen for våroppblomstringen.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Optiske satellittdataprodukter som brukes er bearbeidet med standard algoritmer, og er ikke spesielt tilpasset algesamfunnet og de optiske forholdene i Barentshavet (regionalt tilpasset bearbeidingsalgoritmer). Dette antas ikke å være utslagsgivende for indikatoren så lenge vi ikke benytter klorofyll-a verdier i kystnære farvann, hvor innslag av andre optiske komponenter kan bidra til å øke usikkerheten i beregning av klorofyll-a konsentrasjonen.

Videre antar vi at valg av algoritme ikke er kritisk for fastsettelse av tidspunktet for våroppblomstringen. Selv om valg av bearbeidingsalgoritme for eksempel vil påvirke de absolutte verdiene for beregnet mengde klorofyll-a, gir satellittdataene en klar indikasjon på tidspunktet når endringene skjer og våroppblomstringen av alger har startet.

Tilleggsdata om overflatevindhastighet, havoverflatetemperatur, fotosyntetisk tilgjengelig stråling og modellert blandingslagsdyp er hentet fra anerkjente datakilder eller Nansensenterets validerte havmodellsimuleringer.

Referansenivå

Ingen.

Tiltaksgrense

Ingen.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NERSC Nansen senter for miljø og fjernmåling
Forfattere

Lasse H. Pettersson, Nansen senter for miljø og fjernmåling, Bergen lasse.pettersson@nersc.no
Anton Korosov, Nansen senter for miljø og fjernmåling, Bergen, anton.korosov@nersc.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: Margaret Mary McBride, margaret.mary.mcbride@hi.no

Datasett

Satellittdata fra ESA GlobColour (http://www.globcolour.info/)

Datagrunnlaget rapporteres også til