Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Plankton
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren artssammensetning av dyreplankton i Barentshavet skal være et uttrykk for biodiversiteten i planktonsamfunnet i ulike typer vannmasser. Det er viktig å overvåke sammensetningen av dyreplanktonarter i Barentshavet fordi den gir et tidlig varsel om endringer i økosystemet.

Indikatoren kan bidra til informasjon om forekomst av sjeldne og/eller fremmede arter og kan vise hvordan ulike arter vekselvis dominerer over tid. Innsamling av dyreplankton foregår på Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Barentshavet i august-september og på snittene Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord til ulike tider på året.

Indikatoren er under utvikling. I dag rapporteres det på artsnivå, mens det på sikt kan være ønskelig å ta i bruk mer sammensatte diversitetsindekser.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål Ja:

Indikatoren har relevans til resultatområde 1. Naturmangfald. Her er det formulert tre nasjonale mål med tilhørende indikatorer:
1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester. 
1.2 Ingen artar og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga artar og naturtypar skal betrast. 
1.3 Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar. (Les mer om Norges miljømål)

Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Utvalgte dyreplanktondata fra økosystemtoktene i august-september, eller fra snittene Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord som tas på ulike tidspunkter gjennom året, foreslås å danne utgangspunkt for en eller flere artsbaserte tilstandsindikatorer. Tilstrekkelig prøvetaking på tilnærmet samme tidspunkt og samme lokalitet fra år til år er viktig for å sikre god kvalitet. Det er viktig å analysere de prøvene vi har for å etablere et godt grunnlag for framtidige sammenligninger. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med forskere som arbeider med planktonundersøkelser i Nordsjøen og Norskehavet.

Det er nok vesentlige metodiske "kunnskapshull" ved bruk av slike diversitetsindekser som det her er snakk om å utvikle, særlig når de skal tas i bruk i overvåkingssammenheng.

Referansenivå

Historiske data.

Tiltaksgrense
Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Espen Bagøien, Havforskningsinstituttet, espen.bagoien@hi.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat: 
Margaret Mary McBride, margaret.mary.mcbride@hi.no

Datasett

Innsamling av dyreplankton foregår på Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Barentshavet i august-september og på snittene Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord til ulike tider på året. Registrering av mengdene av hoppekreps Calanus finmarchicus, Calanus glacialis og Calanus hyperboreus i faste snitt Fugløya-Bjørnøya.

Les mer om dataene /grafene her
Forekomst av hoppekrepsen Calanus finmarchicus
Forekomst av hoppekrepsen Calanus glacialis
Forekomst av hoppekrepsen Calanus hyperboreus

Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer hos MOSJ