Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Innstrømning av atlanterhavsvann til Barentshavet er grunnleggende for forståelse av endringer i klimaet og innstrømning av egg, larver og dyreplankton inn i Barentshavet.

Fakta om atlanterhavsvann 

Atlanterhavsvann og kystvann strømmer inn i Barentshavet i sørvest og er avgjørende for det marine klimaet i dette havområdet.

Atlanterhavsvannet er salt, med en saltholdighet på over 35, og temperaturen varierer mellom 3,5°C og 6°C. Den totale innstrømningen til Barentshavet er på 3 millioner tonn sjøvann per sekund. Mesteparten av dette, omkring to millioner tonn sjøvann per sekund, er atlanterhavsvann.

Atlanterhavsvannet transporterer dyreplankton og fiskelarver inn i Barentshavet. Variasjon i innstrømning av atlanterhavsvann er en viktig årsak til observerte forskjeller i styrken på ulike årsklasserav dyreplankton og fisk. Dynamikken i primærproduksjonen og energistrømmen gjennom næringskjeden påvirkes av innstrømningen. Generelt er det høyere produksjon når det er stor innstrømning.

Status og trend for innstrømmingen av atlanterhavsvann

Innstrømmingen av atlanterhavsvann til Barentshavet varierer mye, som vist i figuren under. Vanligvis er innstrømmingen større om vinteren enn om sommeren.

Innstrømmingen varierer i perioder på flere år, og den var betydelig lavere i årene fram mot 2002 enn i årene 2003–2006. 2006 var et ekstremår. Mengden atlanterhavsvann som strømmet inn var på sitt høyeste vinteren 2006, men var svært lav høsten 2006. Etter det holdt innstrømmingen seg forholdsvis lav i mange år. Vinteren 2014-2015 økte innstrømmingen igjen, og den har holdt seg høy siden. Gjennom hele 2015 og til og med våren 2016 var det høy og relativt stabil innstrømming på rundt 1 million m3/s over langtidsmiddelet (det vil si gjennomsnittet for perioden 1997-2014). Eneste unntak var forbigående lav innstrømming i mars 2016. Måleserien har foreløpig bare data tilgjengelig frem til mai 2016, så det er ikke kjent hvordan innstrømmingen har vært resten av 2016.

Årsaken til de observerte variasjonene er knyttet til variasjoner i vindforholdene vest i Barentshavet.

Figur_atlanterhavsvann_740p.jpg

Den øverste delen av figuren over viser avvik i innstrømming av atlanterhavsvann inn i Barentshavet. Målingene er gjort i området mellom norskekysten og Bjørnøya (Fugløya–Bjørnøya-snittet). Avviket er målt i forhold til middelet over perioden 1997-2014 og innstrømningen er oppgitt i Sverdrup (1 Sv = 1 million m3/s). Tre måneders (blå linje) og ett års (rød linje) glidende middel er vist.
Den nederste delen viser temperaturavvik i kjernen av atlanterhavsvannet i forhold til langtidsmiddelet (1977-2006). Verdiene er avvik fra langtidsmiddelet mellom 50 og 200 meters dyp og tilsvarer målte verdier (blå linje) og ett års glidende middel (rød linje).

Årsaker til trendene

Transporten av atlanterhavsvann påvirkes først og fremst av vindfeltet i Norskehavet og Barentshavet og temperaturen i den norske atlanterhavsstrømmen.

Hva er konsekvensene?

Innstrømmingen av atlanterhavsvann inn i Barentshavet varierer mye fra år til år, og det er ingen klar trend, hverken økende eller minkende.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: