Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Fremmede arter
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren skal vise forekomst og utbredelse av fremmede arter i Barentshavet. Vi har per i dag ingen fast årlig overvåking av andre fremmede arter enn kongekrabbe.

Kongekrabbe overvåkes av det norske (www.imr.no) og russiske havforskningsinstituttet (www.pinro.ru). Forskerne estimerer bestandsstørrelsen av kongekrabber med skallengde større enn 70 mm i et kvoteregulert område i Øst-Finnmark. I tillegg kartlegger Havforskningsinstituttet årlig spredningen av kongekrabbe vest for 26ºØ.

Havforskningsinstituttet samler også alle data om bifangst av snøkrabbe i Barentshavet, både fra egne tokt og fra fiskeflåten. Dette skjer i samarbeid med russiske forskere. Alle innsamlede snøkrabber både på norsk og russisk side blir målt og registrert. Det er enda ikke fastslått om snøkrabben har kommet til Barentshavet ved hjelp av mennesker, eller om det vi ser er en utvidelse av leveområdet for de snøkrabbene som lever i Beringhavet og langs kysten av Øst-Sibir.

Jevnlige miljøundersøkelser, som også inkluderer overvåking av fremmede arter, er nedfelt i  konsesjonsvilkårene for driften av gassanlegget ved Melkøya utenfor Hammerfest. Slike undersøkelser gjøres omtrent hvert femte år. Fremmede arter undersøkes blant annet ved bruk av begroingsplater i sjøen som kan fange opp fastsittende organismer og ved at det settes ut feller som fanger opp organismer i tidevannssonen. Med unntak av kongekrabbe, er det hittil ikke registrert fremmede arter, verken i antatt upåvirkede områder utenfor Melkøya eller nær gassanlegget.  

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Indikatoren er bare representativ for deler av forvaltningsplanområdet for Barentshavet og Lofoten.

Referansenivå

Historiske data og artslister fra referansestasjoner ved Melkøya.

Tiltaksgrense

Oppdagelse av fremmede arter i overvåkningen.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig Må avklares med ansvarlig etat
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet, Miljødirektorartet
Forfattere

Anders Jelmert, Havforskningsinstituttet. Anders.jelmert@imr.no
Anne Merete Hjelset, Havforskningsinstituttet, ann.merete.hjelset@imr.no

Sekretariatet: Josefina Johansson josefina.johansson@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til