Tilførsel av forurensninger fra elver og kystnære landområder til Barentshavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Tilførslene av fosfor, nitrogen og kobber langs kysten av Barentshavet øker. Det er store variasjoner i tilførslene av nikkel fra år til år. Økningen skyldes i vesentlig grad økte utslipp fra fiskeoppdrett. 

Fakta om forurensning fra land og elver

Barentshavet er i denne sammenhengen definert som havområdet som strekker seg fra Lofoten (68°15'N) og til riksgrensen mot Russland. Avrenning fra land påvirker det marine miljøet i form av næringssalter, organisk stoff, partikler og tungmetaller.

Forurensningen overvåkes gjennom det nasjonale programmet Overvåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder (RID).

Hvert år siden 1990 har elvetilførselsprogrammet målt tilførsler til norske kystområder ved vassdragsovervåking og modellering basert på innrapporterte direkteutslipp fra industri, avløpsrenseanlegg samt beregnet utslipp fra fiskeoppdrett.

Programmet omfatter i dag målinger i 47 norske vassdrag. Altaelva overvåkes månedlig, mens Målselv, Barduelva, Tanaelva og Pasvikelva overvåkes fire ganger i året.

Status og trender for forurensningen

Figurene nedenfor viser årlige tilførsler av utvalgte stoffer til kysten av Barentshavet i perioden 1990-2015. Tilførslene av fosfor og nitrogen har økt kraftig i løpet av disse årene. Det skyldes hovedsakelig utslipp fra fiskeoppdrett, mens konsentrasjonen av stoffer som fraktes med elvene ut i havet har vært relativt uforandret. Konsentrasjonen av næringssalter som fraktes med elvene ut i dette havområdet, har vært relativt uforandret siden 1990.

Tilførslene av kobber har også økt mye i den siste tiårsperioden. Mye av økningen skyldes økte utslipp fra oppdrettsnæringen, men det har også periodevis vært høye tilførsler av kobber fra elvene, for eksempel i 2013. Sistnevnte skyldes i hovedsak utslipp fra Kola i Russland.

Russiske utslipp av kobber og nikkel fører til forhøyede konsentrasjoner i norske elver som ligger lengst øst mot grensen. Dette påvirker også transporten fra land til den østlige delen av Barentshavet. Som det går fram av grafen under, er det store variasjoner i tilførslene av nikkel fra år til år, blant annet som følge av år- til årvariasjon i frekvens og intensitet av flommer. 

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Tilførslene av forurensende stoffer kan påvirkes av en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte. Noen av de viktigste er:

  • Fosfor og nitrogen: fiskeoppdrett, kloakk fra husholdninger, avrenning fra jordbruket, langtransporterte luftforurensninger (nitrogen) samt naturlig avrenning fra skog, myr og fjell.
  • Tungmetaller: først og fremst menneskeskapte utslipp til luft, jord og vann.

Hva er konsekvensene?

Indikatoren dokumenterer tilførslene fra land, men dokumenterer ikke de miljømessige konsekvensene av tilførslene i marine farvann.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: