Radioaktivitet i tang langs kysten av Barentshavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Overvåking av tang langs kysten gir oss god indikasjon på utviklingen i nivåene av radioaktiv forurensning i det marine miljøet, og av opptak i marine organismer. Nivåene som er funnet i tang langs norskekysten er lave.

Fakta om radioaktive stoffer i marint miljø

De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder har til nå vært nedfallet etter atmosfæriske atomprøvesprengninger i Sovjetunionen på 1950- og 1960-tallet, vesteuropeiske reprossesseringsanlegg for brukt kjernebrensel og Tsjernobyl-ulykken i 1986. 

Blæretang (Fucus vesiculosus), er en brunalge som finnes langs hele norskekysten, men den liker ikke for mye direkte bølger. Der det er litt lokal beskyttelse finnes den også i bølgeeksponerte områder. Siden 1980-tallet har radioaktivitet blitt målt i blæretang. 

Blæretang tar opp mye technetium-99. Utslippene av technetium-99 fra reprosesseringeanlegget Sellafield økte på 90-tallet, men er nå på vei ned igjen. Utslippene fra Sellafield gjenspeiles i nivåene i blæretangen, men med noen års forsinkelse.

Status og trend for radioaktiv forurensning

Overvåking av tang langs kysten gir oss god indikasjon på utviklingen i nivåene av cesium-137 og technetium-99 i det marine miljøet, og av opptak i marine organismer. Nivåene er lave.

Nivåene av technetium-99 varierer over tid og gjenspeiler utslippene fra Sellafield ved Irskesjøen. Utslippene er nå mye mindre enn de var på midten av 1990-tallet. Konsentrasjonen av cesium-137 i blæretang fra Hillesøy har vært under 1 Bq/kg tørrvekt siden 1999.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Årsaker til trendene

Radioaktiv forurensning strømmer nordover med kyststrømmen til våre nordlige havområder. Nivåene av radioaktiv forurensning i tang i dag er i stor grad lavere enn for noen tiår tilbake. Nedgangen skyldes blant annet reduserte utslipp fra kilder som Sellafield i Storbritannia og La Hague i Frankrike, og radioaktiv nedbrytning.

Hva er konsekvensene?

Ulike radioaktive stoffer oppkonsentreres i de marine næringskjedene. Utslippene fra Sellafield har tydelig påvirket nivåene av technetium-99 i tang fra Hillesøy, og disse nivåene er på vei ned. Det er lave nivåer av cesium-137 i tang, og nivåene vil fortsette å være lave så lenge nivåene av cesium-137 i sjøvann er det.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: