Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver nivået av miljøgifter og radioaktivitet i polartorsk og hvordan dette forandrer seg over tid.

Miljøgifter i polartorsk har vært overvåket av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) hvert år siden 2006. Prøvetakingen foretas primært på Havforskningsinstituttets økosystemtokt vår og høst. Normalt tas det prøver fra tre ulike posisjoner, ofte i ulike områder fra år til år.

Følgende miljøgifter analyseres hvert år:

metaller: herunder arsen, kadmium, kobber, bly, kvikksølv

organiske miljøgifter: herunder PCB7/PCB6, dioksiner og dioksinlignende PCB, bromerte flammehemmere (PBDE), en rekke plantevernmidler, herunder DDT og dets metabolitter, HCB, HCH, klordan og toksafen, per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) samt polyaromatiske hydrokarboner (PAH).

Måling av det radioaktive stoffet cesicum-137 (Cs-137) i polartorsk har pågått sporadisk siden 1991. Statens strålevern og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og bearbeide dataene.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Prøver av miljøgifter i polartorsk er tatt i ulike deler av Barentshavet. Derfor er resultatene representative for hele Barentshavet. Innholdet av miljøgifter i polartorsk kan variere mye gjennom året, og prøvene tas på ulike tider av året. Dette gjør at det kan være vanskelig å oppdage eventuelle endringer over tid.

For radioaktiv forurensning representerer indikatoren i stor grad bare områdene rundt Svalbard, eller østlige del av Barentshavet.

Referansenivå

Referansenivå for forurensningstilstand:

Naturlig bakgrunnsnivå for naturlig forekommende stoffer. For stoffer som bare er menneskeskapte er det naturlige bakgrunnsnivået lik null, eller analysemetodens kvantifiseringsgrense.

Referansenivå for trygg sjømat:

Grenseverdier som gjelder for mattrygghet i EU og Norge. Disse finnes for kadmium, kvikksølv, bly og sum dioksiner og dioksinlignende PCB.

Dersom hel polartorsk skulle nyttes som fôrråvare, kunne det være relevant å sammenligne med grenseverdier for fôr og fôrmidler. Dette kan være misvisende fordi fisk som skal brukes til fiskefôr først blir prosessert til fiskemel og fiskeolje. Grenseverdiene og tiltaksgrensene gjelder først etter denne prosesseringen. Fordi de fettløselige organiske miljøgiftene oppkonsentreres i fettet, kan vi for disse stoffene regne om konsentrasjon i hel fisk til konsentrasjon i fett for så å sammenligne med grenseverdiene som gjelder fiskeolje.

Tiltaksgrense

Økning i nivået av miljøgifter eller radioaktiv forurensning over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i det samme området.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet, NIFES, Statens strålevern
Forfattere

Sylvia Frantzen, NIFES, sfr@nifes.no
Amund Måge, NIFES, ama@nifes.no
Bente Nilsen, NIFES, bni@nifes.no
Hilde Kristin Skjerdal, Statens strålevern, Hilde.Kristin.Skjerdal@nrpa.no
Hilde Elise Heldal, Havforskningsinstituttet, hilde.elise.heldal@imr.no

Sekretariatet:

Bjørn Einar Grøsvik, bjorn.grosvik@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer om miljøgifter i polartorsk hos MOSJ