Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver nivåer av miljøgifter og radioaktivitet i isbjørn som hører hjemme i Svalbardområdet, og hvordan nivåene endrer seg over tid. Isbjørnen er i stand til å bryte ned og kvitte seg med noen giftstoffer, men mellomproduktene (metabolittene) kan også være giftige.

Overvåkingen av miljøgifter i isbjørn startet i 1991 og pågår nå via overvåkingsprogrammet til Norsk Polarinstitutt. 

Disse miljøgiftene overvåkes i isbjørn:

  • organiske miljøgifter: herunder PCB, bromerte flammehemmere
  • per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er)
  • metaller: kvikksølv
  • plantevernmidler: herunder DDT, klordan, lindan

Målinger av det radioaktive stoffet cesium-137 i isbjørn har pågått hvert år siden 2000, med unntak av 2006. Statens strålevern og Norsk Polarinstitutt samarbeider om å samle inn og analysere prøvene.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning
Kvalitet og usikkerhet

Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert. Arbeidet gjøres i henhold til AMAP sine retningslinjer for prøvetaking og analyse. Vevsprøvene opparbeides av personer med erfaring fra økotoksikologiske studier, bl.a. for å hindre forurensing av prøvene. Analysen kvalitetssikres etter metodene beskrevet i akkrediteringen. Det brukes bare superrent utstyr på laben for å unngå at prøven forurenses. Det analyseres blanke og standard referanseprøver. Laboratoriet deltar regelmessig i internasjonale ringtester.

Det har vært undersøkt at rapporterte tidstrender er ikke påvirket av alder, kroppskondisjon eller antall unger.

Referansenivå

Siden både PCB, klorerte plantevernmidler og bromerte flammehemmere er menneskeskapte miljøgifter og ikke finnes naturlig, vil referanseverdien for en upåvirket tilstand være null (egentlig deteksjonsgrensen). Nedgangen i de gamle miljøgiftene tyder på at de reguleringene myndighetene har innført virker, og at vi er på rett vei for disse miljøgiftene. Det er gjennomført kraftige tiltak for å begrense spredningen av persistente miljøgifter. Stockholmkonvensjonen regulerer et internasjonalt forbud mot produksjon og bruk av persistente miljøgifter og de fleste vestlige land innførte strenge reguleringer av PCB og klorerte plantevernmidler rundt 1980.

Tiltaksgrense

Økning i nivået av miljøgifter og radioaktiv forurensningover et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i det samme området.

Grenseverdier for negative helseeffekter har vært studert gjennom korrelative sammenhenger mellom miljøgifter og effektparametere hos isbjørn, cellebaserte assays og modellering basert på grenseverdier hos rotter. Basert på resultater av disse studiene er det grunn til å tro at miljøgiftbelastingen kan påvirke helse hos isbjørn på Svalbard.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Ikke årlig

Ikke sjeldnere enn annethvert år

Ansvarlig etat Norsk Polarinstitutt, Statens strålevern
Forfattere

Heli Routti, Norsk Polarisntitutt, heli.routti@npolar.no
Geir Wing-Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt, geir.wing.gabrielsen@npolar.no
Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, oseth@npolar.no
Justin Gwynn, Statens strålevern, justin.gwynn@nrpa.no

Sekretariatet:

Bjørn Einar Grøsvik, bjorn.grosvik@imr.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer om miljøgifter i isbjørn hos MOSJ